Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.04.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.)

zwołuję na dzień 26 kwietnia  2018 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka
7
XLII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

z porządkiem obrad:
1. Otwarcie  XLII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od 22.02.2018 r. do 26.04.2018 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.13 porządku obrad.
4. Sprawozdanie z rocznej działalności: WTZ, ŚDS, OPS, Pływalni „Delfin”, KDK, MiGBP, Straży Miejskiej.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.
6. Informacja nt. udzielonych  zamówień publicznych w 2017 roku i w I kwartale 2018 r.
7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych  z  kanalizacją  sanitarną Gminy Krapkowice.
9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.
11. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2018 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2017 rok.
12.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej w Rogowie Opolskim- część wschodnia (projekt uchwały z 10.04.2018 r.);
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowice w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej (projekt uchwały  z 10.04.2018 r.);  
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach (projekt uchwały z 10.04.2018 r.);
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami: Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt uchwały z 10.04.2018 r.);
e) zmiany Uchwały Nr XXI/235/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku   pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (projekt uchwały z 05.04.2018 r.);
f)  zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok (projekt uchwały z 12.04.2018 r.);
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 12.04.2018 r.);
h) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn.”Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Opolskiej 48 w Opolu” (projekt uchwały z 10.04.2018 r.);
i)  przekazania środków finansowych na rzecz miasta Opole (projekt uchwały z 10.04.2018 .);
j)  przekazania dotacji celowej na zadanie pn.”Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski- węzeł Opole Południe”(projekt uchwały z 10.04.2018 r.);
k) przekazania dotacji celowej na zadanie pn.”Przebudowa DW 415 ulicy Opolskiej w Krapkowicach na odcinku od ul. Drzymały do ul. Dworcowej. I Etap od ul. Drzymały do ul. Wodnej (projekt uchwały z 10.04.2018 r.);
l)  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 29.03.2018 r.);
m) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały z 29.03.2018 r.);
n) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały z 30.03.2018 r.);
o) nadania nazwy placowi (projekt uchwały z 12.04.2018 r.);
p) nadania nazwy rondu w mieście Krapkowice u zbiegu ulic Prudnickiej i drogi krajowej 45 (projekt uchwały z dnia 18.04.2018r.);
r) uchwalenia statutu Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 16.04.2018 r.).
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
15. Zakończenie  XLII  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                   /-/ Andrzej Małkiewicz

 

Załącznik: 
PDFProjekt nr 1 w sprawie przystąpienia do mpzp terenów inwestycyjnych w Rogowie Opolskim - część wschodnia.pdf (648,71KB)
PDFProjekt nr 2 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp części miasta Krapkowice.pdf (807,93KB)
PDFProjekt nr 3 w sprawie przystąpienia do mpzp w rejonie ul. 3 Maja i Alei Jana Pawala II w Krapkowicach.pdf (819,22KB)
PDFProjekt nr 4 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp części miasta Krapkowice (Górna, Ks. Koziołka).pdf (979,95KB)
PDFProjekt Nr 5 uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf (187,43KB)
PDFprojekt uchwały Nr 6 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok z 26.04.2018.zip.x.pdf (487,24KB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany wpf z 26.04.2018 zip.x.pdf (461,48KB)
PDFprojekt nr 8 uchwały sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski.pdf (181,71KB)
PDFprojekt nr 9- uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz miasta Opole.pdf (181,48KB)
PDFprojekt nr 10 - uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów opolski - węzeł Opole Południe.pdf (186,34KB)
PDFprojekt nr 11 uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej na zadanie pn. Przebudowa DW 415.pdf (184,91KB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z dnia 29 marca 2018 roku.pdf (816,62KB)
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dnia 29 marca 2018 roku.pdf (249,05KB)
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z dnia 30 marca 2018 roku.pdf (1,38MB)
PDFProjekt uchwały nr 15 - w spr.nadania nazwy placowi.pdf (890,06KB)
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie nadania nazwy rondu z dnia 21 grudnia 2017 roku.pdf (1,20MB)
PDFProjekt uchwały nr 17 w spr.uchwalenia statutu Gminy Krapkowice.pdf (1,09MB)