Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 909/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności ...

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 Burmistrza Krapkowic z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych zmienionego Zarządzeniem Nr 857/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 sierpnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany treści §1 w ten sposób że dotychczasową treść wykreśla się i zastępuje się treścią w nowym brzmieniu: "§1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na: „Kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, w składzie:
1) Andrzej Brzezina - Przewodniczący Komisji reprezentujący Gminę Krapkowice
2) Romuald Haraf - Z-ca Przewodniczącego Komisji reprezentujący Gminę Krapkowice
3) Zbigniew Pawlikowski - Sekretarz Komisji reprezentujący Gminę Krapkowice
4) Katarzyna Szylar - Członek Komisji reprezentujący Gminę Prószków
5) Joanna Łubińska-Wójcik - Członek Komisji reprezentujący Gminę Prószków
6) Daria Pawlak- Członek Komisji reprezentujący Gminę Chrząstowice
7) Justyna Koj - Członek Komisji reprezentujący Gminę Chrząstowice
8) Łukasz Raida - Członek Komisji reprezentujący Gminę Komprachcice
9) Jacek Kosidło - Członek Komisji reprezentujący Gminę Komprachcice
10) Aneta Adamiec - Członek Komisji reprezentujący Gminę Izbicko
11) Grzegorz Koprek - Członek Komisji reprezentujący Gminę Izbicko
12) Bartłomiej Kita - Członek Komisji reprezentujący Gminę Turawa
13) Stanisława Brzozowska - Członek Komisji reprezentujący Gminę Turawa
14) Dominika Urbańczyk - Członek Komisji reprezentujący Gminę Tarnów Opolski
15) Marcin Kazin - Członek Komisji reprezentujący Gminę Tarnów Opolski"

2. Dokonuje się zmiany treści §2 w ten sposób że wyrazy „Przewodnicząca" i "Przewodniczącej” zastępuje się wyrazami „Przewodniczący" i ”Przewodniczącego".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFuzasadnienie 909/2018.pdf