Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 914/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz uchwały Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Krapkowice na lata 2008-2032" zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując zapisy „Programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Krapkowice na lata 2008-2032" przyjętego uchwałą Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. przyjmuję aktualizację ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice" zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwai Ochrony Środowiska.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Krapkowic
 
Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 .pdf