Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 845/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-01-2018 w sprawie powołania Przewodniczącego komisji przetargowej i określenia zakresu jego czynności w postępowaniu.

Na podstawie § 2, w związku z §3, pkt 1 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r.ze zm. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :

§ 1. Odwołać z funkcji Przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n „Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Krapkowicach” Panią Irenę Wójcik i w jego miejsce powołać : Pana Romualda Harafa § 2. Określić zakres czynności Przewodniczącego komisji w postępowaniu, w następujący sposób : Przewodniczący : - kieruje pracami komisji

- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – jednolity tekst Dz.U. z 2017r. , poz. 1579 i włącza je do dokumentacji postępowania

- przewodniczy w sesji otwarcia ofert

- wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy

- prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania

- informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania

- w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych

- wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert

- wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się II Zastępcy Burmistrza.   
    § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Kasiura

PDFUzasadnienie.pdf