Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 868/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za 2018 rok

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 71, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. . Na wniosek użytkowników wieczystych rozkładam opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 75/2 z mapy 8 o powierzchni 0,0947 ha, obręb Krapkowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest Ksiega Wieczysta OP1S/00067022/5 za 2018 rok w wysokości 647,70 zł (słownie złotych: sześćset czterdzieści siedem 70/100) na cztery raty. § 2. . Szczegółowe warunki określające sposób rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2018 rok i terminy zapłaty poszczególnych rat zostaną określone w porozumieniu, zawartym pomiędzy Gminą Krapkowice, a współużytkownikami wieczystymi. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Naczelnikowi Wydziału Budżetowo-Finansowego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z-ca Burmistrza

Romuald Haraf