Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 870/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2018 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę ...

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 70a ust. 1, 1a, 2, 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), § 2, § 5, § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXVII/422/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela wynosi: 109.129,00 zł.
2. Ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1, przeznacza się 30% na doradztwo metodyczne dla nauczycieli w kwocie 32.739,00 zł.
3. Ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, przeznacza się kwotę 76.390,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na doskonalenie rad pedagogicznych.

§ 2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 został opracowany w oparciu o: 1) wnioski dyrektorów szkół i placówek,
2) wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,
3) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
4) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018.

§ 3. W roku 2018 dofinansowaniem objęte są następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice: 1) studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, zwane w dalszej części Zarządzenia studiami;
2) kursy kwalifikacyjne;
3) kursy doskonalące, seminaria, konferencje szkoleniowe itp.;
4) warsztaty metodyczne, szkolenia zespołów przedmiotowych;
5) szkolenia rad pedagogicznych.

§ 4. 1. Maksymalną roczną kwotę dofinansowania jednemu nauczycielowi opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ustala się w roku 2018 w wysokości 2.600.00 zł.
2. Ustala się, że zarządzanie oświatą, realizowane w ramach studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, będzie dofinansowane w wysokości 100% poniesionych kosztów.

§ 5. 1. Ustala się następujące kierunki studiów i kursów kwalifikacyjnych, które będą dofinansowane w wysokości 70 % poniesionych kosztów:
1) arteterapia;
2) edukacja i wspomaganie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera;
3) język angielski;
4) język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej;
5) pedagogika;
6) pedagogika przedszkolna z neurodydaktyką;
7) przyroda;
8) technika;
9) terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika;
10) trener piłki ręcznej;

2. Dofinansowaniem objęte są opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za udział w zajęciach (tzw. czesne) oraz opłaty za organizację kursów.
3. Dofinansowanie otrzymuje nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony w wysokości co najmniej 1/2 etatu.
4. Dofinansowanie następuje na wniosek nauczyciela, do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie z uczelni potwierdzające ukończenie semestru lub zaświadczenie o ukończeniu kursu;
2) rachunek lub fakturę i dowód wpłaty - dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów opłat.

5. Nauczyciel otrzymuje zwrot poniesionych opłat po pozytywnym zaliczeniu semestru studiów lub po ukończeniu kursu przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

§ 6. W pozostałych formach doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2, zasady dofinansowania będą ustalane w indywidualnych przypadkach: 1) dla nauczyciela - przez dyrektora placówki;
2) dla dyrektora placówki - przez Burmistrza Krapkowic.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury oraz dyrektorom placówek oświatowych. § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura