Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 877/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXV/408/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin ogłoszonego Zarządzeniem Nr 830/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17 stycznia 2018 r.
2. Wyboru oferentów dokonano po zapoznaniu się z protokołami zawierającym ocenę ofert i opinię komisji konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 855/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16 lutego 2018 roku.
3. Wyniki otwartego konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji wymienionego w §1 ust.1 zadań wraz z nazwą zadania publicznego oraz kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
4. Zadania realizowane są w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
5. Warunki realizacji zadań publicznych zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Krapkowice, a poszczególnymi podmiotami.

§ 2. Wyznaczam następujące osoby do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych: 1) Sandra Sobota – Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, 2) Jagoda Lalka – Wydział Budżetowo-Finansowy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej (www.krapkowice.pl).
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 877/2018.pdf

PDFuzasadnienie 877/2018.pdf