Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na


sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (po byłym laboratorium Zakładów Papierniczych) o powierzchni użytkowej budynku 895,86 m², piwnic o powierzchni użytkowej 48,16 m² i poddaszem o powierzchni użytkowej 431,12 m² położonej w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 100B, oznaczonej nr  działki 125/25 z mapy 3 o powierzchni 0,0941 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00049108/0, stanowiącej własność Gminy Krapkowice. W dziale III KW widnieje zapis „Wzmianka o otwarciu postępowania układowego”. Brak innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 41.P, który oznacza obszary przeznaczone pod zabudowę przemysłową, produkcyjno - usługową oraz obiektów infrastruktury technicznej z utrzymaniem funkcji mieszkalnictwa zbiorowego oraz usług administracyjnych, gastronomicznych i handlowych.

Cena wywoławcza - 250.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 13 kwietnia 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 9 kwietnia 2018 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku  uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od  rozstrzygnięcia. Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od  rozstrzygnięcia  przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej. W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, parter, pok. 16A, telefon 077/44 66 870.

                                                                          Burmistrz Krapkowic

                                                                              /-/ Andrzej Kasiura

Do pobrania:
PDFtresć ogłoszenia o przetargu.pdf