Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 875/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-03-2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 870/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia ...

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 70a ust. 1, 1a, 2, 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), § 2, § 5, § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXVII/422/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 870/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym w § 5 dodaje się punkt 11 w brzmieniu: "11) geografia."
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury oraz dyrektorom placówek oświatowych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura