Przejdź do treści strony WCAG

Biuro Zamówień Publicznych

Symbol:  BZP
Inspektor ds. zamówień publicznych: Barbara Zając
Nr telefonu: 77 44 66 835
E-mail: b.zajac@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. zamówień publicznych: Fabiola Bielec
Nr telefonu: 77 44 66 837
E-mail: f.bielec@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
 • piątek:                7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie zamówień publicznych od wydziałów Urzędu,
 2. przygotowywanie, we współpracy z wydziałami Urzędu projektów regulaminów/procedur w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych i powoływania komisji przetargowej,
 3. wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 4. publikowanie ogłoszeń z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 5. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
 6. sporządzanie propozycji rozstrzygnięć odwołań,
 7. sporządzanie rocznych planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych we współpracy z wydziałami Urzędu,
 8. sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 9. przygotowywanie treści zarządzeń dotyczących powoływania komisji przetargowych.
 10. realizacja zadań własnych gminy w formule partnerstwa publiczno – prywatnego:
  a) wstępna identyfikacja projektów pod kątem możliwości ich realizacji w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego
  b) analiza planów inwestycyjnych gminy możliwych do zrealizowania na podstawie partnerstwa publiczno – prywatnego
  c) ustalanie przedmiotu i celu przedsięwzięcia realizowanego w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego
  d) współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami świadczącymi usługi doradczo – konsultacyjne
  e) koordynowanie etapu przygotowania inwestycji.