Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 873/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-03-2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 78/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wprowadza się następujące zmiany: 1. § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Burmistrz realizuje: 1) należące do jego kompetencji gminne zadania publiczne, 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z przepisów szczególnych, 3) zadania powierzone wynikające z porozumień i umów zawartych z organami administracji rządowej, 4) zadania wynikające z porozumień i umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, innymi jednostkami i organizacjami.

2. W uzasadnionych ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie przypadkach Burmistrz realizuje zadania i zaspokaja lokalne potrzeby, dokonując zakupu usług świadczonych przez inne podmioty. 3. Urząd działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, aktów prawnych wydawanych przez Radę oraz Burmistrza, w szczególności statutu i regulaminu. ”;

2. § 4 otrzymuje brzmienie:
1. Terytorialny zasięg działania Urzędu obejmuje Gminę Krapkowice. 2. Siedzibą Urzędu są budynki położone przy ul. 3 Maja 17 i 21. 3. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyjątkiem poniedziałków, kiedy to Urząd czynny jest od 7.30 do 17.00 i piątków, kiedy to Urząd czynny jest od 7.30 do 14.00. 4. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w dwie wolne soboty w miesiącu. ”;


3. § 5 otrzymuje brzmienie:
1. Naczelnym celem działania Urzędu jest jak najlepsze realizowanie zasad samorządności lokalnej ukierunkowanej na rozwój Gminy i udział mieszkańców w zaspokajaniu swoich potrzeb. 2. Podstawową wartość dla Urzędu i jego pracowników stanowi dobro wspólnoty samorządowej osiągane przy uwzględnieniu i poszanowaniu praw jednostki. 3. Urząd funkcjonuje według zasad praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej, racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, planowania pracy, koordynacji i współdziałania. 4. Gospodarowanie majątkiem Gminy odbywa się w sposób racjonalny i oszczędny z uwzględnieniem zasady zachowania szczególnej staranności. ”;


4. po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
1. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 2. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 3. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, Burmistrz dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 4. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, Burmistrz może upoważnić Sekretarza. ”;


5. po § 5 dodaje się § 5b w brzmieniu:
1. Pracownicy Urzędu, realizując powierzone im zadania, kierują się zasadami etyki i praworządności, dobro publiczne przedkładają nad interesy własne. Są bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków, szanują prawo obywateli do informacji, zapewniając w granicach prawem przewidzianych, jawność prowadzonych postępowań. 2. Pracowników samorządowych łączy identyfikacja z Gminą, cechuje dbałość o dobre imię Urzędu, jawność i otwartość działania oraz wrażliwość na problemy mieszkańców. 3. Zasady postępowania oraz standardy zachowania pracowników Urzędu związane z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych określa Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 4. Urząd w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnia efektywne działanie przy wykorzystaniu technik informatycznych oraz stosuje skuteczne metody komunikowania się. 5. Urząd współpracuje z lokalnymi organizacjami społecznymi, pozarządowymi i gospodarczymi w interesie mieszkańców. ”;


6. po § 5 dodaje się § 5c w brzmieniu:
1. Działalność Urzędu jest jawna. 2. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających ze szczególnych przepisów prawnych, Urząd zapewnia każdemu dostęp do informacji publicznej związanej z jego działalnością i działalnością organów Gminy. 3. Udostępnianie informacji publicznej i dokumentów urzędowych odbywa się w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, z uwzględnieniem trybu postępowania obowiązującego w Urzędzie. 4. Podstawową formą informowania mieszkańców o działalności Urzędu jest Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu. ”;


7. po § 5 dodaje się § 5d w brzmieniu:
1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem zasad określonych w ogólnie obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności: ustawie o finansach publicznych, uchwałach Rady i zarządzeniach Burmistrza. 2. Urząd gospodarując środkami publicznymi zapewnia ich wydatkowanie w sposób zgodny z prawem, celowy i oszczędny, dążąc do uzyskania możliwie najlepszych efektów. ”;


8. po § 5 dodaje się § 5e w brzmieniu:
1. Przy załatwianiu spraw z zakresu administracji publicznej stosuje się postanowienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 2. Ogólne zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie oraz zasady klasyfikowania akt, kategorie archiwalne i okresy ich przechowywania regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Szczegółowe zasady używania pieczęci urzędowych i pieczątek określa odrębne zarządzenie Burmistrza. ”;


9. § 6 otrzymuje brzmienie:
1. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala Burmistrz w Regulaminie Pracy Urzędu i innych aktach wewnętrznych.

10. w § 11:1) ust.3,dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „Biuro Zamówień Publicznych”. 2) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Biuro Funduszy Zewnętrznych.”.
11. w § 12:
1) ust.1,pkt 8 otrzymuje brzmienie: „Biuro Zamówień Publicznych”, 2) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „Biuro Funduszy Zewnętrznych,”

12. w § 15 ust. 1 pkt 12 dodaje się lit. l w brzmieniu: „prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Urzędu oraz przechowywanie dokumentacji z tym związanej.”.

13. § 18 otrzymuje brzmienie:
Wydział Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GGR)
Do zakresu działania wydziału należy:

1. w zakresie gospodarki gruntami: 1) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, 2) sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, 3) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, 4) wydzierżawianie, użyczanie, oddawanie w trwały zarząd oraz oddawanie w najem nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, 5) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, 6) wnoszenie nieruchomości jako aport do spółek, 7) występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego celem regulacji stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, 8) organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości, 9) sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych, 10) zamiana gruntów, 11) wykonywanie prawa pierwokupu, 12) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 13) sprzedaż oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 14) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, 15) udzielanie bonifikat w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 16) wydawanie zgody na wykreślenie hipotek ustanowionych na rzecz Gminy Krapkowice, 17) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 18) nadawanie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi i dróg wewnętrznych, 19) ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnym oraz innym budynkom przeznaczonym do stałego lub czasowego przebywania ludzi, 20) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości, 21) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości, 22) prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości, 23) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości, 24) wykonywanie z upoważnienia Burmistrza czynności materialno-technicznych w zakresie sprawowania przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem gminy: ZGKiM Sp. z o.o. w Krapkowicach, 25) opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych, 26) zlecanie wycen nieruchomości i opracowań geodezyjno-pranych, 27) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem służebności przesyłu na nieruchomościach.
2. w zakresie rolnictwa: 1) szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku klęsk żywiołowych (powodzi, suszy, gradobicia, deszczy nawalnych, wymarznięcia), 2) spisywanie zeznań świadków w sprawach ustalania pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych i jednostkach uspołecznionych dla celów emerytalnych, 3) nadzorowanie obowiązków wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych, 4) współdziałanie z właściwymi organami oraz instytucjami w zakresie ochrony roślin, ochrony gatunkowej zwierząt oraz doradztwa rolniczego, 5) prowadzenie statystyki rolnej, 6) wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych przy nabywaniu gruntów rolnych, 7) organizacja dożynek gminnych przy współpracy z pozostałymi wydziałami, jednostkami organizacyjnymi oraz zainteresowanymi sołectwami,
3. w zakresie ochrony środowiska: 1) przygotowywanie projektów uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi oraz ich bieżąca aktualizacja wynikająca ze zmian przepisów prawa, 2) prowadzenie rejestru działalności regulowanej: dokonywanie wpisów, wykreśleń, przekazywanie sprawozdań Marszałkowi Województwa, 3) prowadzenie kontroli podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej pod kątem spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 4) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzanie ich do programu Wydra, 5) wzywanie właścicieli nieruchomości do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w razie ich nie złożenia wszczynanie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi, 6) weryfikowanie danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem urodzeń dzieci, a także na podstawie danych pochodzących z ewidencji ludności dot. liczby osób zameldowanych, 7) prowadzenie postępowań ustalających wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadkach prowadzenia przez właścicieli nieruchomości niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych, 8) zawiadamianie mieszkańców Gminy Krapkowice o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawki opłaty, 9) weryfikowanie sprawozdań otrzymywanych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w przypadku wątpliwości, co do danych w nich zawartych wzywanie do złożenia wyjaśnień lub dokonania ich korekt, 10) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie naliczania kar za nieterminowe składanie sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne lub nierzetelnych danych zwartych w tych sprawozdaniach, 11) przyjmowanie reklamacji dot. m.in. nie odebrania odpadów komunalnych czy uszkodzeń pojemników na odpady, 12) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i prowadzenie kontroli wykonywania przez właścicieli i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 13) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa, 14) opracowywanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Krapkowice, 15) przygotowanie dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice oraz nadzorowanie realizacji umowy, obejmujące: weryfikację raportów miesięcznych z ilości odebranych odpadów komunalnych, tras przejazdów samochodów, zgodnego z harmonogramem odbioru poszczególnych frakcji odpadów, a w razie wątpliwości, co do danych w nich zawartych wzywanie do złożenia stosownych wyjaśnień, realizację ważeń kontrolnych pojazdów, 16) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami obejmujących: opracowanie ulotek informacyjnych, organizację konkursów ekologicznych, przygotowywanie artykułów do lokalnej prasy, 17) prowadzenie bieżącej aktualizacji danych zawartych w aplikacji dostępnej dla mieszkańców Gminy Krapkowice dot. gospodarki odpadami komunalnymi, 18) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 19) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, 20) weryfikowanie sprawozdań otrzymywanych od podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe, a w przypadku wątpliwości, co do danych w nich zawartych wzywanie do złożenia wyjaśnień lub dokonania ich korekt, 21) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie naliczania kar za nieterminowe przekazywanie sprawozdań przez podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe lub zawierających nierzetelne dane, 22) współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie realizacji Programu usuwania azbestu na terenie województwa opolskiego, 23) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opieki przed bezdomnymi zwierzętami, 24) realizacja Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym m.in. zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom zwierząt, nadzór nad pomiotami, którym zlecono opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz nad zwierzętami dzikimi, 25) prowadzenie rejestru psów, 26) wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, 27) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, 28) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie i znacząco oddziaływać na środowisko, 29) przygotowywanie projektów uchwał dot. ochrony powietrza, w tym m.in. Regulaminu przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Krapkowice do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne oraz ich bieżąca aktualizacja wynikająca ze zmian w przepisach prawa, 30) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne, obejmujących przygotowanie ogłoszeń informacyjnych, przeprowadzenie naboru wniosków oraz przygotowanie umów dotacyjnych, 31) kontrola podmiotów, którym zostały udzielone dotacje celowe pod kątem prawidłowości ich realizacji, 32) przygotowywanie sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza, 33) współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie Programu ograniczenia niskiej emisji, 34) ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m 2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, 35) wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów, 36) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów, 37) ustalanie potrzeb w zakresie konserwacji rowów komunalnych i ich utrzymanie, 38) realizacja potrzeb w zakresie budowli i urządzeń przeciwpowodziowych związanych z rowami komunalnymi 39) koordynacja spraw związanych z łowiectwem na terenie obwodów łowieckich położonych w obrębie gminy Krapkowice, 40) gospodarowanie lasami komunalnymi, 41) przedstawianie propozycji do rocznego planu współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, 42) nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, wybranych w drodze konkursu, w tym: opiniowanie zadań, przeprowadzanie kontroli realizacji umów.";


14. § 22 otrzymuje brzmienie:
Biuro Zamówień Publicznych (BZP)
Do zadań Biura należy w szczególności:1) przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie zamówień publicznych od wydziałów Urzędu, 2) przygotowywanie, we współpracy z wydziałami Urzędu projektów regulaminów/procedur w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych i powoływania komisji przetargowej, 3) wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4) publikowanie ogłoszeń z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi zasadami, 5) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych, 6) sporządzanie propozycji rozstrzygnięć odwołań, 7) sporządzanie rocznych planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych we współpracy z wydziałami Urzędu, 8) sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych, 9) przygotowywanie treści zarządzeń dotyczących powoływania komisji przetargowych.";
10) realizacja zadań własnych gminy w formule partnerstwa publiczno – prywatnego:
a) wstępna identyfikacja projektów pod kątem możliwości ich realizacji w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego
b) analiza planów inwestycyjnych gminy możliwych do zrealizowania na podstawie partnerstwa publiczno – prywatnego
c) ustalanie przedmiotu i celu przedsięwzięcia realizowanego w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego
d) współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami świadczącymi usługi doradczo – konsultacyjne
e) koordynowanie etapu przygotowania inwestycji.”.

15. po § 22 dodaje się § 22a otrzymuje w brzmieniu:
Biuro Funduszy Zewnętrznych (BFZ)
Do zadań Biura należy w szczególności:
1) wnioskowanie o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej propozycji projektów planowanych do realizacji z dofinansowaniem z zewnętrznych środków pomocowych, 2) koordynowanie i monitorowanie możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych dla przedsięwzięć i projektów, 3) inicjowanie, planowanie przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zewnętrznych środków pomocowych, 4) opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z zewnętrznych środków pomocowych, 5) kompletowanie i przygotowywanie załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy zewnętrznych, 6) działania związane z procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów, 7) współpraca z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy zewnętrznych, 8) współpraca z regionalnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie przygotowania i koordynowania przygotowania wspólnych projektów rozwojowych dofinansowywanych ze środków pomocowych, 9) sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji projektów, których beneficjentem końcowym lub partnerem jest gmina Krapkowice we współpracy z jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi współpracującymi przy realizacji projektów, 10) koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów w ramach programów pomocowych, 11) koordynowanie i nadzór wykonywania zobowiązań wynikających z umów zapewniających zewnętrzne dofinansowanie projektów rozwojowych, 12) sporządzanie wniosków o płatność we współpracy z jednostkami, 13) koordynowanie realizacji zadań związanych z członkostwem Gminy Krapkowice w Stowarzyszeniach: Aglomeracja Opolska, Euroregion Pradziad, Kraina Św. Anny, 14) prowadzenie spraw związanych z Odnową i rozwojem wsi, 15) gospodarowanie środkami budżetowymi będącymi w dyspozycji biura.";

16) współdziałanie z podmiotami gospodarczymi:
a) prowadzenie działań związanych z promocją gospodarczą, miasta i gminy we współdziałaniu z wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, związkami gmin i miast oraz przy współpracy z jednostkami zajmującymi się profesjonalnie promocją,
b) prowadzenie banku informacji o możliwościach:
- inwestowania lub podjęcia działań gospodarczych na terenie gminy,
- nawiązania współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na terenie miasta i gminy.”.

16. § 23 otrzymuje brzmienie:
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Do zadań Biura należy w szczególności:
1) sporządzanie aktów stanu cywilnego, 2) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 3) prowadzenie rejestracji i dokumentacji urodzeń, małżeństw i zgonów zgodnie z wymogami prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 4) migrowanie aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych, 5) wydawanie decyzji, zezwoleń i zaświadczeń przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, 6) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, 7) przyjmowanie przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oświadczeń dotyczących: - wstąpienia w związek małżeński, - uznania dziecka - wyboru nazwiska - nadania dziecku nazwiska, zmiana imion dziecka - powrotu do nazwiska, 8) współdziałanie z sądami, i innymi Urzędami Stanu Cywilnego w zakresie dokonywania zmian, mających wpływ na zasadniczą treść aktów stanu cywilnego, 9) współdziałanie z administracją rządową 10) wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk 11) prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej w zakresie prowadzonych spraw, 12) sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń z długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie jubileuszy, 13) występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka urodzonego w Polsce, 14) dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL 15) prowadzenie, konserwacja i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.";

17. w § 26 uchyla się: ust. 1 pkt 7, ust. 2 pkt 7, 8, 10 .
18. w § 38:
1) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"Wnioskowanie o zmianę lub uzupełnienie Regulaminu Organizacyjnego następuje za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki."
2) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
"W razie nałożenia na Gminę nowych zadań, komórki organizacyjne, każda z zakresu swojego działania, obowiązana jest je realizować do czasu zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu."

§ 2. Zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego, dotyczący schematu graficznego organizacji Urzędu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

PDFZalacznik1 873/2018.pdf

PDFuzasadnienie 873/2018.pdf