Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.02.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.)
zwołuję na dzień 22 luty 2018 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

1.  Otwarcie  XXXIX Sesji Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic  z  działalności  w  okresie między sesyjnym od 15.12.2017 r. do 22.02.2018 r.
3.  Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad-odpowiedzi w pkt.9 porządku obrad.
4.  Sprawozdania na temat realizacji programów gminnych: Profilaktyki  i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.
5.  Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2018 rok.
6.  Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
7.  Informacja  z realizacji uchwały w  sprawie uchwalenia Regulaminu  o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (projekt uchwały nr 1 z 26.01.2018 r.);
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2018 rok (projekt uchwały nr 2  z 07.02.2018 r.);
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt  uchwały nr 3 z 13.02.2018 r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały nr 4 z  12.12.2017 r.);
 •  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały nr 5 z 12.12.2017r.);
 • w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Krapkowice u zbiegu ulic Prudnickiej i Drogi Krajowej 45 (projekt uchwały nr 6 z 04.01.2018r.);
 •  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały nr 7 z 04.01.2018r.);
 •  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały 8 z  18.01.2018r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały nr 9 z 19.01.2018r.);
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały nr 10  z  05.02.2018 r);
 • w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały nr 11 z 05.02.2018 r.);
 • w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2018 (projekt uchwały nr 12 z 05.02.2018 r.);
 • w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (projekt uchwały nr 13 z 05.02.2018 r.);w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej (projekt uchwały nr 14 z 06.02.2018 r.);
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna (projekt uchwały nr 15 z 06.02.2018 r.);
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały nr 16 z 06.02.2018 r.);
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 17 z 06.02.2018 r.);
 • w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2018" (projekt uchwały nr 18 z  07.02.2018 r.);
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice" (projekt uchwały nr 19 z  07.02.2018 r.).

 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad  oraz w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
11. Zakończenie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Małkiewicz

Do pobrania:
PDFProjekt uchwały nr 1- ws odpłatn za pobyt w schronisku dla osób bezdomn..pdf (201,08KB)
PDFProjekt uchwały Nr 2 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok z 22.02.2018.zip.x.pdf (460,96KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany wpf.pdf (454,35KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie oddania nieruch. w użytkowanie wieczyste z dnia 12 grudnia 2017 roku XXX lecia.pdf (277,79KB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie sprzedaży nieruchomości dla poprawienia z dnia 12 grudnia 2017 roku XXX lecia.pdf (278,26KB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie nadania nazwy rondu z dnia 21 grudnia 2017 roku.pdf (1,28MB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z dnia 4 stycznia 2018 roku.pdf (2,20MB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dnia 18 stycznia 2018 roku.pdf (1 005,09KB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dnia 19 stycznia 2018 roku.pdf (995,05KB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieru....pdf (1,94MB)
PDFProjekt Nr 11 uchwały w spr.opłat za korzystania z wychow.przedszkol w przedszkolach.pdf (193,85KB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2018.pdf (178,42KB)
PDFProjekt uchwały nr 13-w spr.trybu i sposobu powoływania i odwoływania członk.Zespołu Interdyscyplinarn. i jego funkcjonowania.pdf (525,99KB)
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp części miasta Krapkowice.pdf (840,83KB)
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp wsi Dąbrówka Górna.pdf (1,11MB)
PDFProjekt Nr 16 uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogoów, logopedów, terapeutów.Kopia.pdf (192,42KB)
PDFProjekt Nr 17 uchwały w sprawie dotacji dla żłobków.pdf (191,09KB)
PDFprojekt uchwały Nr 18 w sprawie Programu opieki nad bezdomymi zwierzętami.pdf (561,85KB)
PDFProjekt uchwały Nr 19 w sprawie zmiany PGN.pdf (3,45MB)
PDFInformacja z realizacji Regulaminu utrzymania czystości za 2017 rok.pdf (5,88MB)
PDFInformacja z realizacji uchwał w zakresie gosp. gminnym zasobem nieruchomości.pdf (2,62MB)
PDFSprawozdanie Wspieranie rodziny 2017.pdf (224,64KB)
PDFSprawozdanie GPPRPA za 2017r..pdf (666,28KB)
PDFSprawozdanie GPRPN za 2017.pdf (553,82KB)
PDFSprawozdanie Przemoc w Rodzinie 2017.pdf (557,21KB)