Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 848/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-02-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położone w Krapkowicach i Rogowie Opolskim wymienione w wykazie GGR.0050.3.2018, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustalam minimalną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości: 1) 250,00 zł/ha rocznie za rolę klasy RIII,
2) 200,00 zł/ha rocznie za rolę klasy RIVa,
3) 150,00 zł/ha rocznie za rolę klasy RIVb,
4) 80,00 zł/ha rocznie za nieużytek,
5) 256,80 zł + 23% VAT rocznie za teren przeznaczony pod boks garażowy,
6) 1,00 zł/m 2 + 23% VAT rocznie za teren przeznaczony pod ogródek przydomowy.
§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych Urzędu. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 848/2018.pdf