Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 846/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-01-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r poz. 121 z poźn. zm.), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach: Nr XXXVII/429/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu, zarządzam co następuje :

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną wymienioną w wykazie GGR.0050.2.2018 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych Urzędu. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z-ca Burmistrza Krapkowic

Andrzej Brzezina

 

PDFZalacznik1 846/2018.pdf