Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 843/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-01-2018 w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzenia deklaracji VAT-7 przez Gminę Krapkowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 99 i art. 109 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 464/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 30 sierpnia 2016 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 464/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmienia się zapis § 3. ust. 6, który otrzymuje brzmienie: Cząstkowe ewidencje podatku VAT i deklaracje VAT-7 oraz pliki JPK_VAT i JPK_FA sporządzane przez:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach za poszczególne miesiące, należy przekazać do Wydziału Budżetowo-Finansowego Urzędu Miasta i Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który ewidencje i deklaracje te zostały sporządzone.
2) jednostki oświatowe Gminy Krapkowice sporządzają odrębnie dla każdej jednostki ewidencje i deklaracje i łącznie z Gminnym Centrum Usług Wspólnych sporządzają zbiorcze ewidencje, deklaracje i pliki. Gminne Centrum Usług Wspólnych przekazuje zbiorówkę do Wydziału Budżetowo-Finansowego Urzędu Miasta i Gminy w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który ewidencje i deklaracje te zostały sporządzone.

2. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 464/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmienia się zapis § 4. ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Przekazanie do Gminy Krapkowice następuje poprzez przekazanie:
1) papierowych rejestrów i deklaracji cząstkowej VAT w oryginale w Wydziale Budżetowo-Finansowym UMiG,
2) pocztą elektroniczną cząstkowych plików JPK_VAT i JPK_FA na serwer komunikacyjny z wykorzystaniem aplikacji firmy Sputnik (mini Foka).

§ 3. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 464/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 30 sierpnia 2016 r. po § 8 dodaje się § 9 o następującej treści: 1) Należny podatek VAT z faktur sprzedażowych pomniejsza kwotę dochodów, w których sklasyfikowana została należność niezależnie od tego czy należność ta została zapłacona, czy też nie. W przypadku braku dochodów, w których sklasyfikowana została należność opodatkowana podatkiem VAT - podatek VAT stanowi wydatek. Po otrzymaniu zaległych wpłat od kontrahentów kwotę w wysokości odprowadzonego podatku VAT ujmuje się jako zwrot wydatków jeżeli wydatek był poniesiony w danym roku budżetowym.
2) Naliczony podatek VAT z faktur zakupowych pomniejsza kwotę wydatków, w których sklasyfikowany został wydatek.
3) Każda jednostka przekazuje środki wynikające z jej deklaracji cząstkowej VAT-7 w terminach określonych w § 3. ust. 6.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura