Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 827/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-01-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 7 Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 32, poz.411) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 roku - w następującym składzie: 1. Romuald Haraf– przewodniczący komisji,
2. Harald Brol– członek komisji,
3. Krystyna Brzezińska– członek komisji,
4. Józef Brzozowski– członek komisji,
5. Ireneusz Żyłka– członek komisji,
6. Sandra Sobota – członek komisji,
7. Jagoda Lalka – członek komisji.

§ 2. Komisja, o której mowa w §1, wykonuje swoje zadania w oparciu o regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 3. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję Konkursową nastąpi w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną na podstawie formularzy oceny formalnej i merytorycznej stanowiących załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego Zarządzenia. § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

PDFZalacznik1 827/2018.pdf.pdf
PDFZalacznik2 827/2018.pdf
PDFZalacznik3 827/2018.pdf.pdf