Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarte konkursy ofert na 2018 rok

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych.

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2018 roku w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
8. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
9. turystyki i krajoznawstwa;
10. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 13 lutego 2018 r. do godz. 15:30 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  ul. 3  Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3  Maja 17.

Do pobrania:
PDFZarządzenie nr 850.2018.pdf
PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf

 

 


logo.jpeg
 

Burmistrz Krapkowic

działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały nr XXXV/408/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” ogłasza: 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 ROKU 
ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE
w zakresie: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 830.2018.pdf

2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 831.2018.pdf

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 832.2018.pdf

4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 833.2018.pdf

5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 834.2018.pdf

6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 835.2018.pdf

7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 836.2018.pdf

8. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 837.2018.pdf

9. turystyki i krajoznawstwa;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 838.2018.pdf

10. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zarządzenie nr 839.2018.pdf

WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: do dnia  07.02.2018 r. godz. 15:30

Termin uzupełnienia braków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe).