Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 828/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-01-2018 w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej ...

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz §3 ust. 3 Zarządzenia Nr 33/2007 Burmistrza Krapkowic z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych zmienionego Zarządzeniem Nr 857/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 sierpnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję biegłego/eksperta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „T ermomodernizację wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy Pana Jacka Walskiego . § 2. Zadaniem biegłego jest wsparcie w zakresie technicznym, w tym: 1) doradztwo w opracowaniu propozycji kryteriów oceny ofert,
2) doradztwo w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia,
3) współpraca z podmiotem przeprowadzającym procedurę udzielenia zamówienia przy udzielaniu/sporządzaniu wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania wykonawców w toku postępowania w sprawach technicznych,
4) współudział w ocenie ofert,
5) udzielanie wszelkiego innego wsparcia mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

§ 3. Powołanie biegłego/eksperta jest niezbędne do dokonania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. § 4. Biegły powołany w §1 ma obowiązek złożyć oświadczenie o braku przesłanek wyłączenia, zgodnie z art. 17 P.z.p. § 5. Biegły w zakresie określonym w §2 sporządza opinie na piśmie. § 6. Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 5 stycznia 2018 r.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura