Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 820/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2018 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 247 ust.1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się: 1. Plan sumaryczny dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Plany finansowe dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2018 r., zgodnie z załącznikiem numer 2;
3. Plan finansowy dochodów w podziale na jednostki organizacyjne gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem numer 3;
4. Plan finansowy wydatków w podziale na jednostki organizacyjne gminy na 2018 r., zgodnie z załącznikiem numer 4.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 820/2018.pdf

PDFZalacznik2 820/2018.pdf

PDFZalacznik3 820/2018.pdf

PDFZalacznik4 820/2018.pdf