Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 826/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-01-2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do ...

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2018/2019 ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice:

Lp. Rodzaj czynności Terminyw postępowaniu rekrutacyjnym Terminyw postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu 08.02.2018 r.- 14.02.2018 r. -
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 15.02.2018 r.- 28.02.2018 r. 28.05.2018 r.- 08.06.2018 r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnioskówo przyjęcie do przedszkola 01.03.2018 r.- 02.03.2018 r. 12.06.2018 r.- 13.06.2018 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.03.2018 r.do godz. 12.00 14.06.2018 r.do godz. 12.00
5 Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 06.03.2018 r.- 12.03.2018 r. 15.06.2018 r.- 22.06.2018 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.03.2018 r.do godz. 12.00 26.06.2018 r.do godz. 12.00

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura