Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 823/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-01-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na ...

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 2013 poz. 2748) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2018”. 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice w sprawie projektu, o którym mowa w ust. 1.
3. Projekt programu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej 2) na stronie internetowej Urzędu 3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 05 stycznia 2018 r. do dnia 25 stycznia 2018 r. do godz.15:30. § 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2018”. 2. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na „formularzu konsultacji”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Wypełnione formularze należy przesłać do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17. 4. Nie zgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Krapkowice. § 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, stanowiące załącznik nr 2, podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3 niniejszego zarządzenia. § 6. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3, w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji. § 7. Burmistrz Krapkowic przedłoży Radzie Miejskiej w Krapkowicach „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2018” wraz z wynikami konsultacji. § 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 823/2018.pdf

PDFZalacznik2 823/2018.pdf

PDFZalacznik3 823/2018.pdf