Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 819/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :
§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic , w składzie :
1) Harald Brol                 -  Przewodniczący
2) Ewa Kostka                 -  Członek
3) Irena Wójcik                -  Członek
4) Władysław Wojtkiewicz - Członek
5) Zbigniew Pawlikowski   -  Sekretarz
§ 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób :
I. Przewodniczący :
- kieruje pracami komisji
- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – jednolity tekst Dz.U. z 2017r. , poz. 1579 z późn. zm. i włącza je do dokumentacji postępowania
- przewodniczy w sesji otwarcia ofert
- wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy
- prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania
- informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania
- w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych
- wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert
- wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej
II. Sekretarz
- publikuje ogłoszenia o  udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenia   dotyczące wyjaśnień i zmiany treści SIWZ.
- sporządza SIWZ pod względem formalno-prawnym oraz w zakresie nie przypisanym  innym członkom komisji przetargowej
- prowadzi dokumentację postępowania
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym
- dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu
- dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich ,rachunkowych i innych  omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych  zmian w treści oferty
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do SIWZ w sprawach proceduralnych.
- prowadzi korespondencję z Wykonawcami
III.   Członek – Ewa Kostka         
- określa wartość i przygotowuje opis przedmiotu zamówienia
- przygotowuje  projekt umowy
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
IV. Członek – Irena Wójcik:                   
- zatwierdza wartość i opis przedmiotu zamówienia
- publikuje ogłoszenia o zamówieniu
- proponuje i zatwierdza kryteria oceny ofert i nadaje im wagi
- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu
- zatwierdza projekt umowy
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
V. Członek – Władysław Wojtkiewicz:
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do treści SIWZ w sprawach merytorycznych.
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- dokonuje oceny ofert pod względem merytorycznym
- dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                         

Burmistrz
 
Andrzej Kasiura