Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 816/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-12-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:Dz. U. z 2017 r. poz. 446 z 1875 z późn. zm.), §1 i §5 Uchwały Nr XXXII/371/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Krapkowic oraz Uchwały  nr 01/12/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krapkowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wnosi się wkład pieniężny do „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krapkowicach  w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2.Wkład pieniężny określony w ust. 1 przeznaczony jest na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 40 nowych udziałów, po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta


Burmistrz Krapkowic
 
Andrzej Kasiura