Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 810/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI / 591 / 2002 z dnia 8 października 2002 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą udziału w działce, wymieniony w wykazie GGR.0050.53.2017 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Traci moc Zarządzenie nr 190/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy. § 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 810/2017.pdf