Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 812/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków
i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
       p.n Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Krapkowice , w składzie :
1) Irena Wójcik                 -  Przewodniczący
2) Katarzyna Kubacka      -  Członek
3) Damian Górski              -  Członek
4) Zbigniew Pawlikowski   -  Sekretarz

      § 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób :
I. Przewodniczący :
- kieruje pracami komisji
- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których
mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych –
jednolity tekst Dz.U. z 2017r. , poz. 1579 ze zm.  i włącza je do dokumentacji        postępowania
- przewodniczy w sesji otwarcia ofert
- wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy
- prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania
- informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania
- w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych
- wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert
- wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej
II. Sekretarz :
- publikuje ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenia  dotyczące wyjaśnień i zmiany treści SIWZ.
- sporządza SIWZ pod względem formalno-prawnym oraz w zakresie nie przypisanym  innym członkom komisji przetargowej
- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków
- prowadzi dokumentację postępowania
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym
- dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich ,rachunkowych
i innych  omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących
istotnych  zmian   w treści oferty
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do SIWZ w sprawach proceduralnych
- prowadzi korespondencję z Wykonawcami.
III. Członek – Katarzyna Kubacka:                    
- zatwierdza wartość i opis przedmiotu zamówienia
- zatwierdza projekt umowy
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert.
IV. Członek – Damian Górski:
- sporządza opis przedmiotu zamówienia
- ustala kryteria oceny ofert i nadaje im wagi
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do treści SIWZ w sprawach merytorycznych.
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu
- dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                             

                                                      Burmistrz
 
                                                        Andrzej Kasiura