Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 806/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ...

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 09.12.2013 r. poz. 2748) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice".
2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona środowiska, działąjących na terenie Gminy Krapkowice w sprawie projektu, o którym mowa w ust. 1.
3. Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, stanowiacy załącznik nr 1 zarządzenia, zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej
2) na stronie internetowej Urzędu
3) na tablicy ogłoszeń w Urządzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w terminie od dnia 20 grudnia 2017 r. do dnia 11 stycznia 2018 r. do godz. 15:30. § 3. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektonicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisynej Gminy Krapkowice".
2. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na ,,formularzu konsultacji", stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Wypełnione formularze należy przesłać do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17. 4. Niezgłoszenie uwag i wniosków terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice. § 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, stanowiące załącznik nr 2, podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3. § 6. Informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3, w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 806/2017.pdf

PDFZalacznik2 806/2017.pdf

PDFZalacznik3 806/2017.pdf