Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 791/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r poz. 2147 z poźn. zm.), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach: Nr XXXIII/366/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, zarządzam co następuje :

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną wymienioną w wykazie GGR.0050.45.2017 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych Urzędu. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 791/2017.pdf