Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 771/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-10-2017 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. Zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony, części o powierzchni 0,2900 ha nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice, położonej w Krapkowicach oznaczonej numerem działki 9/1 z karty mapy 9 o powierzchni 1,2587 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta OP1S/00046017/4, z przeznaczeniem do wykorzystania w ramach działalności gospodarowania odpadami. § 2. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu , w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krapkowice przy ul. 3 Maja 17 i 21, na stronach internetowych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie w prasie o zasięgu lokalnym. § 3. Ustala się Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 4. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie: 1) Alfred Szewczyk - Przewodniczący Komisji
2) Andrzej Brzezina - Członek Komisji
3) Ryszard Patej - Członek Komisji
4) Marek Smandzik - Członek Komisji
5) Daniel Kondziela - Członek Komisji

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 771/2017.pdf

PDFZalacznik2 771/2017.pdf