Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 787/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności ...

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.); w związku § 8 ust. 2 i § 19 ust. 2 uchwały Nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie określania szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.831) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej zwaną dalej Komisją, w następującym składzie: 1) Ireneusz Żyłka – desygnowany przez Radę Miejską w Krapkowicach;
2) Jarosław Zdun – desygnowany przez Radę Miejskąw Krapkowicach;
3) Anna Kielar – desygnowana przez Radę Miejską w Krapkowicach;
4) Harald Brol – desygnowany przez Burmistrza Krapkowic;
5) Małgorzata Meisner – desygnowana przez Burmistrza Krapkowic;
6) Sandra Sobota – desygnowana przez Burmistrza Krapkowic;

2. Członkowie Komisji powoływani są na czas określony, na okres wspólnej kadencji, który upływa z dniem upływu aktualnej kadencji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

§ 2. Zasady działania Komisji określa Regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 787/2017.pdf

PDFZalacznik2 787/2017.pdf