Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 786/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe ...

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 z ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art.31 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.); w związku z § 8 i § 9 z Uchwały Nr XII/178/2012 Rady miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.831) zarządzam, co następuje :

§ 1. Uchylam:
1) Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej,
2) Zarządzenie nr 278/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura