Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 765/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie upoważnienia do występowania z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania uprawnienia ...

Na podstawie art. 8b w zw. z art. 5 ust. 3b pkt 2 i art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) oraz art. 100c ust. 1 pkt 12c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260), zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Zastępcę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Panią Celinę Klimowicz do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika - Burmistrza Krapkowic – do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami przez dłużników alimentacyjnych, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.). § 2. Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura