Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 763/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 496/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy ...

Na podstawie art. 9a. ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390) oraz § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXX /359/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 496/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice, wprowadza się następujące zmiany: - § 2 otrzymuje następujące brzmienie : W skład Zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:

1. Marlena Kornaś - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
2. Celina Klimowicz – Zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
3. Marcelina Bendkowska - Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
4. Teresa Banachowska- Asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
5. Bożena Cichuta – członek GKRPA w Krapkowicach, Pracownik Socjalny ds. Profilaktyki Uzależnień, Kurator Społeczny III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,
6. Jarosław Waligóra – Specjalista ds. Prasowo Informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach,
7. Bartłomiej Podstawka - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach,
8. Bartosz Rydzanicz – Asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach,
9. Łukasz Borończyk- Asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach,
10. Julita Bąk Miler – Pedagog szkolny Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach,
11. Zdzisława Sobstel – Pedagog Szkolny Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach,
12. Krystyna Nowak – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach,
13. Anna Włoch – Nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach,
14. Izolda Świstuń – Lekarz Psychiatra, Poradnia Leczenia Uzależnień w Krapkowicach, ul. Jagiellońska 29,
15. Agnieszka Gleń – Terapeuta uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień w Krapkowicach,ul. Jagiellońska 29,
16. Elżbieta Szydłowska – Kurator Społeczny III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,
17. Ludwika Jasik – Terapeuta Uzależnień, Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Krapkowicach, ul. Szkolna 7.
18. Monika Zuchewicz – Kurator zawodowy II Wydziału Karnego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich,
19. Paweł Nowaczyk - Kurator zawodowy II Wydziału Karnego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich.
20. Elżbieta Kołtuńska - Prezes Krapkowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowo - Turystycznego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura