Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 753/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-09-2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r, poz.1257) zarządzam co następuje :

§ 1. Działając na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Pani Marleny Kornaś, upoważniam Panią Annę Scholz-Ernst - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, w tym do: 1) przyjmowania wniosków i innych dokumentów w sprawach świadczenia wychowawczego,
2) pozyskiwania w drodze elektronicznej określonych danych, niezbędnych w sprawach świadczenia wychowawczego,
3) do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

§ 2. Poświadczenie, o którym mowa w § 1, obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. § 3. Upoważnienie nie obejmuje wydawania decyzji administracyjnych, postanowień administracyjnych, zaświadczeń i innych dokumentów w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego. § 4. Upoważnienia udziela się na okres zatrudnienia w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.10.2017 r.


Romuald Haraf