Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 773/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie powołania członka komisji przetargowej i określenia zakresu jego czynnościw postępowaniu.

Na podstawie § 2, w związku z §3, pkt 1 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r.ze zm. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków  i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :
§ 1. Odwołać  z funkcji członka  komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego p.n „Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Steblowie”  Dariusza Rusina  i w jego miejsce powołać : Władysława Wojtkiewicza.
§ 2. Określić zakres czynności członka komisji w postępowaniu, w następujący sposób :
     Członek komisji:
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- dokonuje oceny ofert pod względem merytorycznym i spełnienia warunków udziału    
w postępowaniu
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do SIWZ w sprawach merytorycznych.
- dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.    

Uzasadnienie:
W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, Pan Dariusz Rusin przebywa na urlopie wypoczynkowym w dniach od 27.10.2017r. do 07.11.2017r. Po okresie tym Pan Dariusz Rusin nie będzie świadczył pracy , wobec czego nie będzie mógł kontynuować  przypisanych członkowi komisji przetargowej czynności w przedmiotowym postępowaniu.    
Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                   

                                                                                          Burmistrz
 
                                                                                          Andrzej  Kasiura