Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym

                                                                              Krapkowice  dnia 06.11.2017 rok

 

Ogłoszenie o II przetargu  na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni parkingu przy ul.Drzymały i ul.Opolskiej w Krapkowicach”. Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji.

Nazwa sprzedającego:

Gmina Krapkowice  ul.3 Maja 17 , 47-303 Krapkowice.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Płyty betonowe zbrojone typu „Jomb” stanowiące nawierzchnię parkingu o wymiarach 100 x 75 x 12 cm. W ilości 820 m 2 tj ok.1093 szt.

Cena wywoławcza wszystkich płyt 6.150,00 zł brutto (słownie:sześć tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100 złotych brutto

I przetarg odbył się w dniu 03.11.2017r. w terminie nie wpłynęła żadna oferta, wycena płyt ustalona była na kwotę 10.726,00 zł. Cenę płyt obniżono do kwoty 6.150,00 zł.

1.  Po wywołaniu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości :
     - przedmiot przetargu
     - cenę wywoławczą
     - termin uiszczenia ceny nabycia
2.  Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
3.  Licytacja rozpoczyna się od wywołania początkowej ceny brutto.
4.  Postąpienie ustalono na kwotę min. 50 zł.
5.  Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferuje
     cenę wyższą.
6.  Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg , uprzedzając obecnych , po trzecim
     ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi , który zaoferował najwyższą
     cenę.
7.  Z chwilą przybicia następuje sprzedaż materiału na rzecz nabywcy.
8.  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do trzech dni po
     zlicytowaniu materiału.
9.  Nabywca, który w terminie określonym w punkcie 8 nie uiści ceny nabycia, traci prawo
     wynikające z przybicia.
10. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje po zapłaceniu ceny nabycia.
11. Z przebiegu przetargu sekretarz komisji przetargowej, sporządzi protokół, który zawierał   
      będzie:
-    oznaczenie miejsca i terminu przetargu,
-    imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
-    wysokość ceny wywoławczej
-    najwyższą zaoferowaną cenę – wysokość ceny nabycia,
-    firmę lub imię , nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy
-    podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcę

Sprzedawca dokonał wyceny materiałów do sprzedaży na podstawie cen rynkowych pomniejszonych o wyliczoną wartość stopnia zużycia.

Przedmiot sprzedaży jest dostępny w terenie (osoby wyznaczone do kontaktu Katarzyna Kubacka tel. 517 023 903 oraz Romuald Haraf tel. 604 491 055)

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości, na stronie BIP, oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego – Budynki Urzędu przy ul. 3 Maja 17 i 19

Przetarg na sprzedaż odzyskanych materiałów z rozbiórki prowadzi komisja powołana przez Burmistrza Krapkowic.

 

Pozostałe informacje:
Przetarg odbędzie się  w dniu 08.11.2017 roku o godz. 1100,  w Wydziale Gospodarki Komunalnej pok. Nr 36 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice

Odbiór zakupionego materiału odbywał się będzie na koszt  nabywcy oraz jego staraniem wraz z uprzątnięciem terenu.

Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte
w przedmiocie przetargu przeznaczonego do sprzedaży.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony materiał nie podlega reklamacji.

Sprzedający  zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyn.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

                                                                                              Burmistrz Krapkowic

 

                                                                                               /-/  Andrzej Kasiura