Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

                                                                              Krapkowice  dnia 25.10.2017 rok

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni parkingu przy ul.Drzymały i ul.Opolskiej w Krapkowicach”.

Nazwa sprzedającego:

 

Gmina Krapkowice  ul.3 Maja 17 , 47-303 Krapkowice.

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

 

Płyty betonowe zbrojone typu „Jomb” stanowiące nawierzchnię parkingu o wymiarach 100 x 75 x 12 cm. W ilości 820 m 2 tj ok.1093 szt.

 

Cena minimalna 10.762,50 zł brutto (słownie: dziesięć tysiący siedemset sześćdziesiąt dwa 50/100 złotych brutto)

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty,  do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 03.11.2017r. do godz. 10 00

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwisko i imię lub nazwę Firmy oferenta z podaniem:

dla osób fizycznych: PESEL, NIP, Nr dowodu osobistego,

dla Firm: NIP, REGON,

 1. Adres zamieszkania lub siedziby Firmy oferenta.
 2. Cenę ofertową za ok. 820m2 płyt betonowych zbrojonych typu „Jumb” co stanowi ok.1093 szt.
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przeznaczonego do sprzedaży.
 4. Oświadczenie oferenta o związaniu złożoną ofertą do dnia przeniesienia własności przedmiotu przetargu.
 5. Podpis oferenta

 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert
 wariantowych.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż płyt betonowych pochodzącej z rozbiórki” z dopiskiem „nie otwierać przed ustalonym terminem otwarcia ofert” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

Wpłacenie wadium w wysokości do 10 % ceny minimalnej , co stanowi 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych). 

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy, lub. na konto bankowe nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 w BS Krapkowice najpóźniej do godz. 9 00 w dniu przetargu pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

 

Wadium nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.

 

Potwierdzenie wpłaty wadium (oryginał) należy załączyć do oferty lub przedłożyć bezpośrednio przed otwarciem ofert członkom komisji.

 

Wadium przepada, a przetarg zostanie unieważniony,. jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć:

 1. osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
 2. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wchodzących w skład komisji przetargowej,

 

Sprzedawca dokonał wyceny materiałów do sprzedaży na podstawie cen rynkowych pomniejszonych o wyliczoną wartość stopnia zużycia.

 

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena minimalna.

 

Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.

 

Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę
z najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż cena minimalna.

 

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 /siedem/ dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zapłaceniu ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty .

 

Przedmiot sprzedaży jest dostępny w terenie (osoby wyznaczone do kontaktu Katarzyna Kubacka tel. 517 023 903 oraz Romuald Haraf tel. 604 491 055)

 

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości, na stronie BIP, oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego – Budynki Urzędu przy ul.

 

Przetarg na sprzedaż odzyskanych materiałów z rozbiórki prowadzi komisja powołana przez Burmistrza Krapkowic.

 

Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie ogłoszenia
o przetargu, udzielenie wyjaśnień oferentom, dokonanie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz rozstrzygnięcie uwag i zastrzeżeń oferentów, sporządzenie protokołu.

 

Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez Burmistrza Krapkowic protokołu komisyjnego przebiegu przetargu ofertowego pisemnego.

 

Z przebiegu przetargu sekretarz komisji przetargowej, sporządzi protokół, który zawierał będzie:

 1. oznaczenie miejsca i terminu przetargu,
 2. imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
 3. imiona i nazwiska oraz adresy osób składających oferty oraz wysokość cen podanych w złożonych ofertach,
 4. imię i nazwisko oraz adres osoby, która zaoferowała najwyższą cenę,
 5. podpisy osób prowadzących przetarg

 

Sporządzony protokół ze sprzedaży, przedkłada się do zatwierdzenia Burmistrzowi Krapkowic
.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę wówczas o wyborze oferty decyduje kolejność złożenia ofert.

 

Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia.

 

Pozostałe informacje:


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2017 roku o godz. 1030,  w Wydziale Gospodarki Komunalnej pok. Nr 36 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice

Odbiór zakupionego materiału odbywał się będzie na koszt  nabywcy oraz jego staraniem wraz z uprzątnięciem terenu.

 

Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte
w przedmiocie przetargu przeznaczonego do sprzedaży.

 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony materiał nie podlega reklamacji.

 

Każdy z oferentów jest związany postanowieniami niniejszego ogłoszenia o przetargu pisemnym.

 

Sprzedający  zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyn.

 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

                                                                                              Burmistrz Krapkowic

 

                                                                                               /-/  Andrzej Kasiura