Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 768/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-10-2017 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r. ze zm. Burmistrza Krapkowic
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków
i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :    
§ 1. Powołać komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n „Zimowe utrzymanie dróg i chodników  na terenie miasta i gminy Krapkowice w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019”  w składzie :
1) Irena Wójcik   -  Przewodniczący
2) Katarzyna Kubacka – Członek komisji
3) Dariusz Rusin  -  Członek komisji
4) Zbigniew Pawlikowski -  Sekretarz
§ 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób :
I. Przewodniczący :
- kieruje pracami komisji
- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których
mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych –
jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1579  i włącza je do dokumentacji    postępowania
- przewodniczy w sesji otwarcia ofert
- wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy
- prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania
o udzielenie zamówienia
- informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania
- w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych
- wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert
- wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie    postępowania
II. Sekretarz
- publikuje ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia
- sporządza SIWZ pod względem formalno-prawnym oraz w zakresie nie przypisanym członkowi komisji przetargowej
- prowadzi dokumentację postępowania
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do treści SIWZ w sprawach proceduralnych.
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym
- dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich ,rachunkowych
i innych  omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych  zmian   w treści oferty
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do SIWZ w sprawach proceduralnych.
- prowadzi korespondencję z wykonawcami i innymi podmiotami w toku postępowania
III. Członek komisji – Katarzyna Kubacka
- weryfikuje i akceptuje opis przedmiotu zamówienia
- szacuje przedmiot zamówienia
IV. Członek komisji – Dariusz Rusin
- sporządza  opis przedmiotu zamówienia
- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu    dokonywania oceny spełniania tych warunków przez wykonawców w zakresie dysponowania przez wykonawców odpowiednim potencjałem technicznym
- proponuje i zatwierdza kryteria oceny ofert i nadaje im wagi.
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- dokonuje oceny ofert pod względem merytorycznym i spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w zakresie o których mowa powyżej
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do SIWZ w sprawach merytorycznych.
- ocenia wyjaśnienia wykonawców dot. rażąco niskiej ceny.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                  

                                                                              Burmistrz
 
                                                                                 Andrzej Kasiura