Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 745/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz § 1 i § 5 Uchwały Nr XXXII/371/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Krapkowic, w związku z Uchwałą Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach z dnia 07.09.2017 r. postanawiam:

§ 1. Wnieść wkład pieniężny w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100). § 2. Wkład pieniężny przeznaczony jest na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 100 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100) każdy. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura