Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 743/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r. ze zm. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :
§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n „Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych pomiędzy ulicami Opolską i Drzymały w Krapkowicach”,    
w składzie :
1) Katarzyna Kubacka                -  Przewodniczący
2) Dariusz Rusin                        -  Członek
3) Zbigniew Pawlikowski             -  Sekretarz
§ 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób :
I. Przewodniczący :
- kieruje pracami komisji
- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których
mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych –
ednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. i włącza je do dokumentacji postępowania
- przewodniczy w sesji otwarcia ofert
- wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy
- prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania
- informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania
- w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych
- wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert
- wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej
II. Sekretarz :
- publikuje ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia
- sporządza SIWZ pod względem formalno-prawnym oraz w zakresie nie przypisanym członkowi komisji przetargowej
- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
- prowadzi dokumentację postępowania
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do treści SIWZ w sprawach proceduralnych.
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym
- dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich ,rachunkowych
i innych  omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących
istotnych  zmian   w treści oferty
- prowadzi korespondencję z wykonawcami i innymi podmiotami w toku postępowania
III. Członek – Dariusz Rusin:
- zatwierdza wartości i sporządza opis przedmiotu zamówienia
- proponuje i zatwierdza kryteria oceny ofert i nadaje im wagi.
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do SIWZ w sprawach merytorycznych.
- ocenia wyjaśnienia wykonawców dot. rażąco niskiej ceny.
- dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                    

                                                                                                               Burmistrz
 
                                                                                                               Andrzej Kasiura