Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 750/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-09-2017 w sprawie uchylenie części oraz wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Krapkowic nr 747/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Krapkowice na ...

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2017, zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Krapkowic nr 747/2017 z dnia 18 września 2017 w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 747/2017 Burmistrza Krapkowic dokonuje się następujących zmian: 1) po § 3 dodaje się § 4 o brzmieniu: "§ 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 153,00 zł 1. dział 855 Rodzina a) rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników",
2) uchyla się w części poprzez wykreślenie § 2 ust. 2 o brzmieniu: "2. dział 855 Rodzina a) rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 153,00 zł.".

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura