Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 748/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-09-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XVIII/260/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na podstawie pkt 3 regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych i garaży, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 550/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 26.06.2013 w tej sprawie, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam na wynajem lokal użytkowy, ul. Opolska 2 o powierzchni 52,67 m2 - działka nr 353/1 z mapy 8, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustalenie najemcy zostanie przeprowadzone w formie przetargu ustnego nieograniczonego. § 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, na stronach internetowych Urzędu oraz tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krapkowicach. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krapkowicach. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 748/2017.pdf