Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.09.2017 r.

    Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póżn.zm.)

 

zwołuję na dzień 28 września   2017 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od 22.06.2017 r. do 28 .09.2017 r.
 3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt12 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za I półrocze 2017 roku.
 5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2017 roku.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
 7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2017 r.
 8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2017.
 9. Informacja nt. realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
 10. Informacja nt. postępu prac w zakresie budowy mostu drogowego w Krapkowicach.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Projekt uchwały nr 1 (projekt z 08.06.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 2 (projekt z  20.07.2017r.);
 • Projekt uchwały nr3 w sprawie nadania nazwy ulicy (projekt z 21.07.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z 07.08.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt  z 04.09.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (projekt z 05.09.2017r.);
 • Projekt uchwały nr 7w sprawie nadania Sali Sportowej w Żywocicach imienia Norberta Mnicha(projekt z 07.09.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach (projekt z 07.09.2017 r.);
 • uchwały nr 9 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietna  (projekt  z 07.09.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt z 08.09.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 11 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej m. Krapkowice z m. Partizanske na Słowacji (projekt  z 15.09.2017r. );
 • Projekt uchwały nr 12 w sprawie nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach (projekt z 13.09.2017r.);      
 • Projekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (projekt z 13.09.2017r.);      
 • Projekt uchwały nr 14 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w  Krapkowicach (projekt z 13.09.2017r.);      

ń)    Projekt uchwały nr 15 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego

       Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach w ośmio-

       letnią Publiczną  Sportową  Szkołę  Podstawową  Nr 5 im. Janusza  Korczaka

       w Krapkowicach (projekt z 13.09.2017r.);        

 • Projekt uchwały nr 16 w sprawie (projekt z13.09.2017.);      

ó)   Projekt uchwały nr 17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej   

      sześcioletniej  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w  Rogowie

      Opolskim z klasami I– III  wchodzącej  w  skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  

      Nr 3 w Rogowie Opolskim w ośmioletnią  Publiczną  Szkołę Podstawową im. Marii

      Konopnickiej w Rogowie Opolskim z klasami I- IV wchodzącą w skład Zespołu

      Szkolno– Przedszkolnego Nr 3  w  Rogowie  Opolskim (projekt z 13.09.2017r.);        

 • Projekt uchwały

r)   Projekt uchwały nr 19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej

      sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy wchodzącej w skład

      Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Kórnicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę

      Podstawową w Kórnicy wchodzącą w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego

      w Kórnicy (projekt z 13.09.2017r.);      

            s)   Projekt uchwały nr 20 w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej

                  sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach
                  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żywocicach    

                  (projekt z 13.09.2017r.);      

            ś) Projekt uchwały nr 21 w sprawie  wyrażenia woli zawarcia porozumienia między-

                gminnego pomiędzy Gminą  Krapkowice  a  Gminą  Strzelce  Opolskie (projekt

                (z 13.09.2017r );       

            w)  Projekt uchwały nr 22 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia między-

                gminnego pomiędzy Gminą Krapkowice a Miastem Opole (projekt z 13.09.2017)r;      

            t)  Projekt uchwały nr 23 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia między-

                gminnego pomiędzy Gminą Krapkowice a Miastem Opole (projekt z 13.09.2017r);   

           u) Projekt uchwały nr 24 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego

                planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Opolskiej i Limanowskiego

                w Krapkowicach (projekt z 12.09.2017r);   

           y) Projekt uchwały nr 25 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok (projekt

                z 14.09.2017r.);

           z) Projekt uchwały nr 26 w sprawie zmiany wpf (projekt z 14.09.2017r);    

           ź) Projekt uchwały nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia

                pożyczki Związkowi Gmin „Aqua Silesia” (projekt z 13.09.2017 r.).

12.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku  obrad oraz   w okresie międzysesyjnym.

 13. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

      a) rozpatrzenie Petycji mieszkańców Rogowa Opolskiego w sprawie wykonania trwałej nawierzchni na ulicy Parkowej w Rogowie Opolskim.

 14. Zakończenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

           Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad          w elektronicznym systemie e-Sesja.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                           

                                                                                              Andrzej Małkiewicz

PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z dnia 8 czerwca 2017 roku.pdf (1,11MB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie nadania nazwy ulicy z dnia 19 lipca 2017 roku.pdf (1,71MB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie nadania nazwy ulicy z dnia 19 lipca 2017 roku.pdf (1,29MB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nier. z dnia 3 sierpnia 2017 r..pdf (1,48MB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nier. z dnia 4 września 2017 r.pdf (4,01MB)
PDFProjekt uchwały nr 6 zmieniający uchwałę Nr VIII-86-2015 RM w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w spr.Regulaminu utrymania czystości i porządku.pdf (988,37KB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w spr. nadania imienia sali sportowej.pdf (208,10KB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia mpzp w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach.pdf (5,99MB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie przystąpienia do mpzp wsi Pietna.pdf (1,06MB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieru....pdf (1,11MB)
PDFProjekt uchwały nr 11 w spr. wyrazenia zgody na współpracę.pdf (755,79KB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w spr. nadania statutu dla MiGBP w Krapkowicach.pdf (271,83KB)
PDFProjekt uchwały nr 13 w sr. zmiany Uchwały Nr XXVII- 323- 2017 - sieć szkół.pdf (204,52KB)
PDFProjekt uchwały nr 14 w spr.przekształcenia PSP Nr 1 w Krapkowicach.pdf (183,22KB)
PDFProjekt uchwały nr 15 w spr.przekształcenia ZSS Nr 1 w Krapkowicach.pdf (184,29KB)
PDFProjekt uchwały nr 16 w spr.przekształcenia PSP Nr 4 w Krapkowicach.pdf (183,76KB)
PDFProjekt uchwały nr 17 w spr.przekształcenia PSP w Rogowie Opolskim.pdf (183,94KB)
PDFProjekt uchwały nr 18 w spr.przekształcenia PSP w Dąbrówce Górnej.pdf (183,93KB)
PDFProjekt uchwały nr 19 w spr. przekształcenia PSP w Kórnicy.pdf (179,51KB)
PDFProjekt uchwały nr 20 w spr.przekształcenia PSP w Żywocicach.pdf (192,24KB)
PDFProjekt uchwały nr 21 w spr.zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Strzelce Op.pdf (179,53KB)
PDFProjekt uchwały nr 22 w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego z miastem Opole.pdf (178,74KB)
PDFProjekt Nr 23 uchwały Nr w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z miastem Opole.pdf (194,01KB)
PDFProjekt uchwały nr24 w spr. przystąpienia do mpzp -Opolska Limanowskiego.pdf (762,42KB)
PDFProjekt uchwaly nr 25 w spr. zmiany budżetu G. Krapkowice na 2017 r.pdf (477,48KB)
PDFProjekt uchwały nr 26 w sprawie zmiany wpf z 28.09.2017zip.x..pdf (466,46KB)
PDFProjekt uchwały nr 27 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki.pdf (679,91KB)