Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 741/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Krapkowice

Na podstawie art.5a ust.1i2, art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/383/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami i innymi interesariuszami zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 11 września 2017 r. podaje się do publicznej wiadomości treść projektów statutów sołectw w Gminie Krapkowice : Borek, Dąbrówka Górna, Gwoździce, Kórnica, Nowy Dwór, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Ściborowice, Żużela, Żywocice. § 2. Wyżej wymienione projekty poddaje się pod konsultacje społeczne, poprzez możliwość wglądu do dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17,47-303 Krapkowice,I budynek pokój nr 31 , w godzinach pracy urzędu, na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl. oraz u sołysów Gminy Krapkowice w okresie konsultacji, celem udostępnienia ich mieszkańcom. § 3. Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 11.09.2017 r. do dnia 25.09.2017 r. do godz.17,00. § 4. Formularz, na którym należy wnosić uwagi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia § 6. Treść obwieszczenia konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. § 7. Wzór protokołu zawierającego zbiorcze wyniki konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

PDFZarządzenie. Konsultacje Statut Sołectw.pdf
PDFprojekt uchwały- statuty sołectw.pdf