Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 737/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-09-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dokonania darowizny

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXVIII/326/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dokonania darowizny nieruchomości wymienionej w wykazie GGR.0050.33.2017 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zastępca Burmistrza

Romuald Haraf

 

PDFZalacznik1 737/2017.pdf