Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zastosowania ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez dyrektorów szkół ...

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), oraz § 2 ust. 2 pkt 3 i § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XIII/196/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.982) zarządzam, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu nr 394/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającego. § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Oświaty i Kultury. § 4. Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
I Zastępca Burmistrza Krapkowic

Romuald Haraf

 

PDFZalacznik1 734/2017.pdf

PDFZalacznik2 734/2017.pdf