Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne 2012

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI 

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 roku, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: 09 października 2012 r. do 29 października 2012 r.

 Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi  i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki  wpłynęły (za pomocą poczty elektronicznej) 2 wypełnione formularze od następujących organizacji pozarządowych( stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania):

  1. Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach,
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela.

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

Lp.

Podmiot zgłaszający  uwagę/ opinię

Wskazany zapis w projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja o ujęciu /odrzuceniu uwagi

1

Stowarzyszenie Twórców i artystów Pasja w Krapkowicach

Rozdział IV, pkt.11

 

dodać nowe działanie publiczne: ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

Uwaga została przyjęta, dodano nowe działanie: Działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela.

 

Rozdział IV, pkt.10

Dodać nowy zapis do działania: budowa, rozbudowa lub remont ścieżek spacerowych

Nie dodano nowego punktu do działania nr 10, działanie to kwalifikuje się pod  rozdział V, pkt 7 – inicjatywa lokalna

 

Do pobrania: Sprawozdanie z konsultacji społecznych 2012.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2012-11-08
Data udostępnienia: 2012-11-08

 

 
 
 
 
 

 

 

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC
ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.
 

Przedmiot konsultacji:
Roczny „ Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.”

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących rocznego „ Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

Termin konsultacji:
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 09 październik 2012 r.
- Termin zakończenia konsultacji: 29 październik 2012 r.

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „ formularzu konsultacji” w terminie od 09 października 2012 r.  do 29 października2012 r.           

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie ( decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice Tel. 77 44 66 822,

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

ZAŁĄCZNIKI:
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2012-10-09
Data udostępnienia: 2012-10-10