Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne 2013

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy.
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 15 października 2013 r. do 04 listopada 2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki  wpłynęły (za pomocą poczty elektronicznej) 2 wypełnione formularze od następujących organizacji pozarządowych (stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania):

  1. Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach,
  2. Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe.

 

Lp.

Podmiot zgłaszający

uwagę/ opinię

Wskazany

zapis w

projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1

Stowarzyszenie Twórców

i artystów Pasja
w Krapkowicach

Rozdział VI, ust.11

Uwzględnić opłatę za instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne. 

Nie wprowadzono zmian do działania nr 11. Propozycja mieści się 
w pkt.2 ww. działania.

2

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe.

 

Rozdział V, ust.5, pkt.3

„brak doprecyzowania, czy łączna kwota 20 000 zł przekazanych przez Gminę danej organizacji dotyczy tylko realizacji zadań z pominięciem konkursu ofert, czy sumy dofinansowań w ogóle
w danym roku.”

 

Zapis ten wynika
z  art.19a ust.6 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
i dotyczy zadań wynikających
z art.19a ww. ustawy.

Rozdział V

Dodać pkt. 8  i 9
w rozdziale V

Przyjęto uwagę, dodano pkt.8 i 9 do rozdziału V

 

 

Rozdział VI, ust.5

Dopisać pkt. 3 do ust.5 o następującym brzmieniu „Wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych”

 

Nie dodano nowego punktu do działania nr 5, punkt ten mieści się
w pkt.1 i 2 ww. działania

 
 
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2013-11-06
Data udostępnienia: 2013-11-06
 

BURMISTRZ KRAPKOWIC
 
ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.
 

Przedmiot konsultacji:

Roczny „ Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.”

Cel konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących rocznego „ Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”. 

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 15 październik 2013 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 04 listopada 2013 r. do godz. 17:00

Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „ formularzu konsultacji” w terminie od 15 października 2013 r.  do 04  listopada 2013 r. do godz. 17:00.          

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie ( decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice

Tel. 77 44 66 822,

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki:

1. Zarządzenie nr 631_2013 w sprawie ogloszenia konsulatcji społecznych Programu Współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi na 2014.pdf

2. Projekt Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.pdf

3. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 15 października 2013 r. ws. przeprowadzenia konsultacji..pdf

4. Formularz konsultacji- zał nar 3 do Zarządzenia 631-2013.doc

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2013-10-15
Data udostępnienia: 2013-10-15

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 06 września 2013 r. do 26 września 2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Regulaminu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Zwolik
Data wytworzenia: 2013-10-02
Data udostępnienia: 2013-10-02

 

 

 

 


O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Krapkowice

 

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, stanowiący akt prawa miejscowego.

Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach   w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 06 września 2013 r.
- Termin zakończenia konsultacji: 26 września 2013 r. do godz. 1530.

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz  z uzasadnieniem proponowanych  zmian  można  zgłaszać  na  „formularzu  konsultacji”  w  terminie  od  06 września 2013 r. do 26 września 2013 r. do godz. 1530.

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

Zasięg terytorialny konsultacji:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska   – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 895, 77 44 66 864.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 600_2013 Burmistrza Krapkowic.pdf

2.Projekt Uchwały Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 600_2013 Burmistrza Krapkowic.pdf

3. Ogłoszenie o konsultacjach Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 600_2013 Burmistrza Krapkowic.pdf

4. Formularz zgłoszeniowy Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 600_2013 Burmistrza Krapkowic.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-09-05
Data udostępnienia: 2013-09-05

 

 

 

 


INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych, Okręg Opolski – koło Krapkowice na realizację zadania publicznego
w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

  

Polski Związek Niewidomych, Okręg Opolski – koło Krapkowice w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) złożył ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Spotkanie z okazji święta niewidomych – Biała Laska”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 października 2013 r. do 30 listopada 2013 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Opolski – koło Krapkowice podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych – koło Krapkowice).

Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf 

Wyniki ogłoszenia oferty PZN po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota - podinspektor ds. organizacji pozarządowych
Data wytworzenia: 2013-09-03
Data udostępnienia: 2013-09-03

 

 

 

 


INFORMACJA
Ocena oferty złożonej przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd  
Oddziału Rejonowego w Krapkowicach na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.


Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krapkowicach w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) złożył ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Światowy Dzień Seniora”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 25 września 2013 do 15 listopada 2013 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1.
 
Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krapkowicach podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.


Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krapkowicach).

Oferta Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krapkowicach

 Wyniki ogłoszenia oferty PZERiI po 7 dniach

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota - podinspektor ds. organizacji pozarządowych
Data wytworzenia: 2013-08-13
Data udostępnienia: 2013-08-14

 

 

 

 


INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu
Oddział w Krapkowicach na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  

Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu Oddział w Krapkowicach w trybie art.19 a ustawy
z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) złożył ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami pn. „ Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie/ Równe- Wołyń/ połączona z działalnością wychowawczą i kulturotwórczą”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 lipca 2013 do 12 lipca 2013 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu Oddział w Krapkowicach podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice ( sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez  Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu Oddział w Krapkowicach).

 Oferta Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu oddział w Krapkowicach:

Oferta Klubu Inteligencji Katolickiej oddział w Krapkowicach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2013-05-16
Data udostępnienia: 2013-05-16

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej
w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice zmiany uchwały. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 26 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynął  (za pomocą poczty elektronicznej) 1 wypełniony formularz konsultacji od Wspólnoty Mieszkaniowej "LIMANA", ul. Limanowskiego 7 i 9, 47-300 Krapkowice.

W związku z tym, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 2 nie jest podmiotem uprawnionym do udziału w konsultacjach przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawione propozycje zmian nie podlegały ocenie i nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały.

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Wojtala
Data wytworzenia: 2013-04-17
Data udostępnienia: 2013-04-17

 

 

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zmiany uchwały
Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r.  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zmiany uchwały  Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 18 lutego 2013 r.  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”.  Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 26 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

 ZAŁĄCZNIKI:

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI- opieka nad zwierzętami IV 2013.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Wojtala
Data wytworzenia: 2013-04-17
Data udostępnienia: 2013-04-17

 

 

 

 


OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”

 Przedmiot konsultacji

 Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”, stanowiący akt prawa miejscowego.

 Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowy i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”

Termin konsultacji

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 marca 2013 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 15 kwietnia 2013 r. do godz. 14:00

 Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „ formularzu konsultacji" w terminie od 26 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r do godz. 14:00.

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl.

Nie zgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl;www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie Nr 497-2013 z dnia 25.03.2013 r.pdf

Uchwała zmiana Programu 2013 ZAł 1.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 497.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-03-25
Data udostępnienia: 2013-03-25
 
 

 
 
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

 
Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, stanowiący akt prawa miejscowego.
 
Cel konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.      
 
Termin konsultacji
 
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 marca 2013 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 15 kwietnia 2013 r. do godz. 14:00. 

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 26 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r. do godz. 14:00.

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl .

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 864, 77 44 66 805.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: bip.krapkowice.pl; krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie NR 496-2013 z dnia 25.03.2013 r.pdf

projekt Regulaminu.pdf

Załącznik Nr 3.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-03-25
Data udostępnienia: 2013-03-25

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI


projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013” z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013”. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 23 stycznia 2013 r. do 13 lutego 2013 r.


Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.


W trakcie przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-02-18
Data udostępnienia: 2013-02-18

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o  wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 21 stycznia 2013 r. do 11 lutego 2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Opinie, uwagi oraz propozycje zmian można było zgłaszać na dostępnym „formularzu konsultacji”

W trakcie przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynęły (za pomocą poczty elektronicznej) 2 wypełnione formularze konsultacji od:

1.      Opolskiego Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowe ,,Cis”, ul. Olimpijska 1, 47-303 Krapkowice,

2.      Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 2, Os. XXX-lecia 2, 47-303 Krapkowice.

stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania.

W związku z tym, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 2 nie jest podmiotem uprawnionym do udziału w konsultacjach przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawione propozycje zmian nie podlegały ocenie i nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały.

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

 

Lp.

Podmiot zgłaszający
uwagę/ opinię

Wskazany
zapis w

projekcie

Treść uwagi/ opinii

 

 

 

1.

 

Opolskie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe ,,Cis”

 

Rozdział  2,

§ 2, pkt. 1

Dodać kolejne litery:

n) świetlówki rtęciowe

o) termometry rtęciowe

Uwagę odrzucono, gdyż  ustawa o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach wskazuje odpady objęte systemem selektywnej zbiórki i nie obejmuje wskazanych propozycji

Rozdział  2,

§ 3 ust. 2

 

Dodać: zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Uwagę uwzględniono.

 

Rozdział 2,

§ 5

 

 

Propozycja dodania zapisu o obowiązkowym wyposażeniu osiedli mieszkaniowych w kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l, które będą zamontowane na stałe.

Uwagę odrzucono, gdyż w projekcie uchwały obowiązek ten wynika z zapisu § 5 oraz § 7 ust.1 pkt. 2

Rozdział 3,

§ 9 ust. 1 pkt 5

Zmienić na zapis: „Dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. 3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 20l odpadów na zamieszkującego na tydzień.”

Uwagę częściowo uwzględniono. Nie dodano pkt. 3 celem umożliwienia korzystania z pojemników, o których mowa również w pkt. 5 

Rozdział 3,

§ 9 ust. 3

Zmienić na zapis: „Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1 i 2 uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.”

Uwagę uwzględniono w całości.

Rozdział 3,

§ 10 ust. 2

Wprowadzić zmiany w tabeli 1 z załącznika nr 1:

Dotyczący:  lp. 4 „lokale handlowe - do 50m2  powierzchni handlowej”*

lp. 5 „lokale handlowe - powyżej

50m2 powierzchni handlowej”*

*elementem niezbędnym jest wyszczególnienie charakteru prowadzonej działalności handlowej ze względu na zróżnicowany poziom generowania ilości odpadów. Różnica ta dotyczyć może np.: sklepów spożywczych, odzieżowych, etc

Uwagę odrzucono, gdyż w ocenie organu rodzaj prowadzonej działalności nie ma wpływu na ilość produkowanych odpadów.

Rozdział 3

§ 10 ust. 4

Zmienić na zapis:

„Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1 i 3 uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.”

Uwagę uwzględniono w całości.

Rozdział 4,           § 16 ust. 1 pkt. 2

Zmienić zapis:

zabudowa wielorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień

b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień

c) odpady ze szkła – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc

Uwagę uwzględniono w całości.

Rozdział 4,            § 16 ust. 1

 

 

Dodać do § 16 ust. 1 - pkt. 4
w brzmieniu: „Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień

b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień

c) odpady ze szkła – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.”

 

Uwagę uwzględniono częściowo. W § 16 ust. 1 pkt. 3 zostały określone częstotliwości opróżniania pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, natomiast w dodanym pkt. 4 określono częstotliwość odbioru odpadów dla nieruchomości częściowo zamieszkałych a częściowo nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w zależności od rodzaju zabudowy (jedno lub wielorodzinnej)

Rozdział 4,          § 16 ust. 5

 

Zmienić na zapis: „Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów może odbywać się                 w punktach wskazanych przez Związek. Informacja o lokalizacji punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy                  w Krapkowicach oraz w lokalnej prasie     w częstotliwości 1 raz na kwartał.”

Uwagi nie uwzględniono, gdyż zbiórka zużytych baterii i akumulatorów będzie się odbywała w sposób ciągły we wskazanych przez Związek  punktach zgodnie z zapisem § 16 ust. 5.

Rozdział 4              § 17 ust. 5

Zmienić na zapis: „Wywożenia i deponowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, tworzenia nielegalnych składowisk odpadów.”

Uwagi nie uwzględniono, gdyż deponowanie oznacza czasowe magazynowanie odpadów z zamiarem ich odebrania.

Rozdział 4,           § 17

 

Dodać zapis ust. 13 w brzmieniu:

„Wyrzucania do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów szklanych szyb okiennych, ze względu na odmienny skład chemiczny surowca, oraz pozostawiania ram okiennych wraz z szybami ustawionych obok pojemników bądź kontenerów, ponieważ stwarzają one niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci.”

Uwagi nie uwzględniono. Przedmiotowe zagadnienie będzie jednym z  tematów kampanii informacyjno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa.

Rozdział 4,             § 17

 

Dodać zapis ust. 14 w brzmieniu”

„Samodzielnego pozbywania się zwłok zwierząt domowych bądź gospodarczych poprzez ich zakopywanie na obszarach miejskich bądź terenach pozamiejskich; lasy, łąki etc., palenie zwłok ich pozostawianie w miejscach do tego nieprzeznaczonych”.

Uwaga uwzględniona poprzez dodanie ust. 8 w § 19 i ust. 6 w § 20.

 
Załączniki:
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-02-13
Data udostępnienia: 2013-02-13
 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013”.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  i Gminy Krapkowice na rok 2013” stanowiący akt prawa miejscowego.

Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013”

Termin konsultacji

-  Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 stycznia 2013 r.

-  Termin zakończenia konsultacji: 13 lutego 2013 r.

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian  można zgłaszać na „ formularzu konsultacji" w terminie od 23 stycznia 2013 r. do 13 lutego 2013 r. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805

Projekt uchwały w sprawie projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  i Gminy Krapkowice na rok 2013” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.          

 

Załączniki:
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-01-22
Data udostępnienia: 2013-01-22
 
 

 
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne
 projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Krapkowice

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, stanowiący akt prawa miejscowego.
Cel konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
 
Termin konsultacji
 
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 stycznia 2013 r.
- Termin zakończenia konsultacji: 11 lutego 2013 r.
 
Forma konsultacji
 
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „ formularzu konsultacji” w terminie od 21 stycznia 2013 r. do 11 lutego 2013 r.  
Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl .
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
 
Zasięg terytorialny konsultacji:
 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.
 
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 864, 77 44 66 805.
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zarządzenie 445-2013.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-01-20
Data udostępnienia: 2013-01-20