Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne 2014

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy.
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 30 września 2014 r. do 20 października 2014 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu
i Turystyki  wpłynęły 2 wypełnione formularze od organizacji pozarządowych (stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania):

  1. Caritas Diecezji Opolskiej
  2. Stowarzyszenie Twórców i Artystów „PASJA”,

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

Lp.

Podmiot zgłaszający

uwagę/ opinię

Wskazany

zapis w

projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1

Caritas Diecezji Opolskiej

 

 

 

-

Nie wniesiono uwag do projektu programu współpracy. Uwaga dotyczyła zwiększenia kwoty dotacji na zadania
z tytułu ochrony i promocji zdrowia. 

Uwaga zostanie rozpatrzona w planie dotacji w budżecie Gminy Krapkowice na rok 2015.

2.

Stowarzyszenie Twórców
 i Artystów „PASJA”

 

-

Nie wniesiono żadnych uwag i propozycji zmian zapisów.

 

-

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu konsulacji.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2014-10-21
Data udostępnienia: 2014-10-21

 

 

 

 


 
BURMISTRZ KRAPKOWIC
 
ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

 
Przedmiot konsultacji:
Roczny „Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.”

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących rocznego „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 września 2014 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 20 października 2014 r. do godz. 17:00

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 30 września 2014 r.  do 20 października 2014 r. 
Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . . Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie ( decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, Tel. 77 44 66 822,

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki:
Zarządzenie nr 895-2014 z dnia 30 września 2014r.pdf

Projekt programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi.pdf

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 30 września 2014r w sparwie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf

Formularz konsultacji programu współpracy Gminy Krapkowice.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2014-09-30
Data udostępnienia: 2014-09-30

 

 

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

 

Konsultacje  zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 04 czerwca 2014 r. do 17 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków  do projektu  za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (za pomocą poczty elektronicznej) wpłynął jeden formularz, stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania:

 Lp.

Podmiot/osoba zgłaszający uwagę/ opinię

Wskazany zapis w projekcie

Treść uwagi/opinii

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1

Osoba fizyczna - mieszkaniec Gminy Krapkowice

 

§ 6 ust. 1

uprzątnięcie chodnika ze śniegu i błota przez właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi w podeszłym wieku, pracujących za granicą, będących osobami niepełnosprawnymi często obsługiwanymi przez MOPS jest nie humanitarne. Urząd Gminy zmusza ludzi do porządkowania swoich działek bez wynagrodzenia za świadczoną pracę. Przymuszanie uchwałą czy ustawą do bądź co bądź ciężkiej pracy bez badań lekarskich zezwalających na tego typu pracę narusza prawa człowieka. Często jest tak, że służby odśnieżające jezdnię zasypują chodniki, a jak ciężkie jest odśnieżanie chodnika po takim pługu to Ci co odśnieżają wzdłuż swoich posesji  wiedzą najlepiej.

Osoby w podeszłym wieku lub chore jak i osoby pracujące za granicą aby tę usługę spełnić muszą opłacać ludzi lub firmy sprzątające czym obciążają swój budżet (niekiedy niska emerytura, renta lub zasiłek socjalny). Obciążenie pewnego rodzaju daniną pewnej grupy ludzi jest niezgodne z konstytucją

Proponuję przejęcie całości odśnieżania chodników przez przedsiębiorstwo, które wygrało przetarg na odśnieżanie, sprzątanie jezdni. Rozwiązanie to jest o tyle ważne, że Fiskus po jakimś czasie się obudzi i wyliczy ile gmina zarobiła na takich osobach i czy od tych świadczeń nie naliczyć nieodprowadzonego podatku.

Można również w jakiś sposób zrekompensować właścicielom nieruchomości poniesione wydatki na utrzymanie w czystości chodnika ale tu znów prawo podatkowe. Bo kto naliczy potrąci i odprowadzi podatek. Przejęcie w całości utrzymania chodników w czystości jest lepszym rozwiązaniem. Gmina będzie przykładem dla innych, chodniki nie będą kawałkami odśnieżane lub kawałkami  czyste. Skalkulowanie kwoty za utrzymanie w czystości chodników obciążyłoby wszystkich podatników a nie tylko nieliczni by ponosili koszty ich utrzymania.

Uwaga nie została uwzględniona, gdyż obowiązki właścicieli nieruchomości zostały enumeratywnie określone w Rozdziale 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 4 właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczone płatny postój lub pakowanie pojazdów samochodowych.

§ 5 ust. 1 lit. c) i d)

§ 17 ust. 1 lit d) i e)

c) odpady zielone – w okresie od 1 kwietnia do 30 września w osobnym pojemniku lub worku chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych,

d) popiół – w okresie od 1 października do 31 marca w osobnym pojemniku

z ustawy o odpadach:

„bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;

a co z odpadami bio od 1 października do 31 marca !

Takie odpady powstają przez cały rok

Uwagę uwzględniono poprzez umożliwienie mieszkańcom oddawania odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz popiołu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminach innych niż wynikające z uchwały. Jednakowoż ze względu na sezonowość powstawania odpadów zielonych oraz bardzo niewielką ilość odpadów kuchennych w całej masie odpadów biodegradowalnych nie zostały one objęte zbiórką  „u źródła” przez okres całego roku, gdyż  w znacznym stopniu podwyższyłoby to koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

 

Brak określenia sposobu wnoszenia opłaty za te usługi.  

Sposób wnoszenia opłaty określany jest w odrębnej uchwale w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast jej wysokość określa uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi             i ustalenia stawki tej opłaty. Wprowadzenie przedmiotowych zmian nie wpłynie na wysokość dotychczasowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2014-06-24
Data udostępnienia: 2014-06-24

 

 

 

 


Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku

na terenie Gminy Krapkowice

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 04 czerwca 2014 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 17 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 04 czerwca 2014 r. do 17 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 895, 77 44 66 864.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek,II piętro, pok. 37).

Załączniki:

Zarządzenie 820-2014.pdf

Projekt Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf

FORMULARZ KONSULTACJI.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2014-06-03
Data udostępnienia: 2014-06-03

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę
Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 29 maja 2014 r. do 11 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków  do projektu  za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2014-06-23
Data udostępnienia: 2014-06-23

 

 

 

 

 


Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu

uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
 

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 29 maja 2014 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 11 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 29 maja 2014 r. do 11 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 895, 77 44 66 864.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, II piętro, pok. 37).

Załączniki:

Zarządzenie 814-2014.pdf

Projekt Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf

FORMULARZ KONSULTACJI.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2014-05-28
Data udostępnienia: 2014-05-28

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
na rok 2014".

Konsultacje  zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej  w Krapkowicach w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2014".  

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające  na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 29 stycznia 2014 r. do 11 lutego 2014 r. do godz.15:30.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Załączniki:

 Ogłoszenie wyników konsultacji- bezdomność zwierząt0001.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Zwolik
Data wytworzenia: 21.02.2014 r.
Data udostępnienia: 21.02.2014 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2014”.

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2014” stanowiący akt prawa miejscowego.

Cel konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze  oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2014”

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 29 stycznia 2014 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 11 lutego 2014 r. do godz.15:30.

Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 29 stycznia 2014 r. do 11 lutego 2014 r. do godz.15:30.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze  oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805, 77 44 66 895. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2014” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, II piętro, pok. 37).

Załączniki:

1.Zarządzenie 723-2014.pdf

2. Projekt Uchwały ws przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

3. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf

4.FORMULARZ KONSULTACJI.doc

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Zwolik
Data wytworzenia: 2014-01-28
Data udostępnienia: 2014-01-28

 

 

 

 


INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach na realizację zadania publicznego w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Zimowisko dla dzieci i młodzieży, wypoczynek na terenie Polski”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 17 lutego 2014 r. do 28 marca 2014 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4, każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach).

 

Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

Oferta Stowarzyszenia Twórców i Artystów Pasja

Wyniki ogłoszenia oferty Stowarzyszenia Twórców i Artystów Pasja po 7 dniach.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2014-01-20
Data udostępnienia: 2014-01-20