Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne 2015

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 06 listopada 2015 r. do 20 listopada 2015 r. do godz. 14:00.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na ,,formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.  

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2015-11-23
Data udostępnienia: 2015-11-23

 

 

 

 


OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”

Przedmiot konsultacji:

Projekt ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”.

Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 06 listopad 2015 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 20 listopad 2015 r. do godz.14:00.

Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 06 listopada 2015 r. do 20 listopada 2015 r. do godz.14:00. Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 806. Projekt ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza Krapkowic nr 254-2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 254/2015  - Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Załacznik nr 2 do Zarządzenia Nr 254/2015- Ogłoszenie o konsultacjach

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 254/2015- Formularz konsultacji

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2015-11-05
Data udostępnienia: 2015-11-05

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami), które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 12 października 2015 r. do 28 października 2015r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki  wpłynęły 2 wypełnione formularze od organizacji pozarządowych (stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania):

  1. Klub Sportowy „Otmęt” Krapkowice.
  2. Caritas Diecezji Opolskie

    Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

Lp.

Podmiot zgłaszający

uwagę/ opinię

Wskazany

zapis w

projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1

Klub Sportowy „Otmęt” Krapkowice

 

 

 

-

 

Nie wniesiono uwag do projektu programu współpracy. Uwaga dotyczyła kryteriów przyznawania dotacji 

Uwaga zostanie rozpatrzona
w ogłoszeniach o konkursach.

2.

Caritas Diecezji Opolskiej

 

-

 

 

Nie wniesiono uwag do projektu programu współpracy. Uwaga dotyczyła zwiększenia kwoty dotacji na organizację usług opiekuńczo-zdrowotnych.

Planowane jest utrzymanie
na dotychczasowym poziomie kwoty dotacji przyznawanej w ramach konkursu w zakresie pomocy społecznej.

Załączniki:
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf
Formularz konsultacji - Klub Sportowy Otmęt Krapkowice.pdf
Formularz konsultacji - Caritas Diecezji Opolskiej.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2015-10-29
Data udostępnienia: 2015-10-29

 

 

 

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 r.
W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „ Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Przedmiot konsultacji:
Roczny „Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.”

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących rocznego „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Termin konsultacji: od 12 października 2015 r. do 28 października 2015 r. do godz. 15:30

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji”.        

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, Tel. 77 44 66 822,

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zarządzenie nr 239-2015 z dnia 12 października 2015 r.pdf
Projekt Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi.pdf
Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 12 października 2015 r. w sparwie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
Formularz konsultacji programu współpracy Gminy Krapkowice.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2015-10-12
Data udostępnienia: 2015-10-12

 

 

 

 


INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Klub Sportowy „ Unia” Krapkowice, na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

  

Klub Sportowy „UNIA” Krapkowice w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) złożył ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osóbw wieku emerytalnym pn. „Aktywny junior, aktywny senior – spotkanie z okazji 78 lecia klubu”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 października 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Klubu Sportowego „Unia” Krapkowice podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres:  lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Klub Sportowy „Unia” Krapkowice.

Załączniki:

Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Klubu "Unia" Krapkowice

Wyniki Ogłoszenia oferty KS UNIA Krapkowice po 7 dniach.

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2015-09-24
Data udostępnienia: 2015-09-24

 

 

 

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

Konsultacje  zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 03 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.
do godz.15:30.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków  do projektu  za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska wpłynął jeden formularz, stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania: Załącznik do sprawozdania.pdf

 Lp.

Podmiot/osoba zgłaszający uwagę/ opinię

Treść uwagi/opinii

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1

Wspólnota Mieszkaniowa „LIMANA” 

Ponowne wprowadzenie segregowania śmieci suchych na makulaturę i plastik osobno. Tak uczą w szkołach.

Uwaga nie została uwzględniona, gdyż wyodrębnienie kolejnej frakcji odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce „u źródła”, podwyższyłoby koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z koniecznością zorganizowania osobnego transportu tych odpadów.

Zmiana obecnych pojemników klapowych na pojemniki z klapami odsuwanymi. Obecnie pojemniki przy otwieraniu stwarzają duże problemy dla dzieci i ludzi starszych.

Uwaga nie została uwzględniona, gdyż w przedłożonym projekcie uchwały, nie ma potrzeby precyzowania wymagań w zakresie rozwiązań technicznych dotyczących otwierania pojemników. Dokumentem, w którym można określać tego typy wymagania jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzana na potrzeby przetargu o udzielenie zamówienia publicznego.

 


Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu

uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krapkowice

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 03 czerwca 2015 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 17 czerwca 2015 r. do godz. 15:30.

Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektronicznej
i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 03 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. do godz.15:30.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Giny Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 895, 77 44 66 864.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl,

 

Zarządzenie 150-2015.pdf
załącznik nr 3 do zarz. 150-2015 formularz(1).pdf
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach(1).pdf

 


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych
w przedmiocie ustalania kryteriów rekrutacji do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Krapkowice

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu poznania opinii mieszkańców miasta i gminy Krapkowice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice. Przedmiotem konsultacji było wskazanie sześciu kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Konsultacje miały zasięg ogólnogminny. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 27 stycznia 2015 roku  do dnia 12 lutego 2015 roku do godz. 14.00.

Konsultacje zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu formularza ankietowego,który można było złożyć w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice i w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice lub  w formie elektronicznej na adres: oswiata@krapkowice.pl.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych wraz z wzorem formularza zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.krapkowice.pl, na stronie internetowej Urzędu -www.krapkowice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęło 231 wypełnionych ankiet, z czego 23 ankiety zakwalifikowano jako nieważne, ponieważ zostały wypełnione przez osoby zamieszkałe poza terenem Gminy Krapkowice lub nie podano imienia i nazwiska. 
Szczegółowe wyniki konsultacji społecznych zawarto w Tabeli Nr 1, w której podano liczbę punktów, jakie uzyskały poszczególne kryteria, wynik procentowy oraz inne kryteria zaproponowane przez ankietowanych. 

 

Kryterium

 

Liczba punktów

Procent

Rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również   do rodzica samotnie wychowującego dziecko;

 

1185

26%

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest włączone
do zespołu szkolno-przedszkolnego;

 

771

17%

Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata;

 

863

19%

Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego
z rodziców/opiekunów kandydata;

689

15%

Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim 
lub wsparciem asystenta rodziny. 

453

10%

Rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej (z art. 7 ustawy o pomocy społecznej).

529

12%

Razem

4490

 

100%

Dodatkowe kryteria zaproponowane przez ankietowanych:

Przyjęcie kandydata poniżej 3 roku życia (np. dziecka 2,5 letniego), biorąc pod uwagę fakt,  że gmina nie posiada publicznych żłobków, a w placówce pozostaną wolne miejsca – 6 pkt

Możliwość przyjęcia do przedszkola 2,5 latka, który jest samodzielny – 5 pkt

Niepełnosprawność jednego rodzica - 3 pkt

Rodzice pracują w przedszkolu, do którego ma być zapisane dziecko - bez pkt

Rodzic aktywnie poszukuje pracy przez PUP, a dziecko mu utrudnia jej podjęcie  - bez pkt

Dziecko przebywa więcej niż 5 godzin w przedszkolu, bo rodzice pracują  - bez pkt

Samotne wychowanie  - bez pkt

Opinie o przedszkolu  - bez pkt

 

Załącznik:

Sprawozdanie z konsultacji

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Myśluk
Data wytworzenia: 2015-02-26
Data udostępnienia: 2015-02-26

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015”.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015”.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 15 stycznia 2015 r. do 30 stycznia 2015 r. do godz. 14:00.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2015-02-12
Data udostępnienia: 2015-02-12

 

 

 


 


Ogłoszenie
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne w przedmiocie ustalania kryteriów rekrutacji  do  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice 

 

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców miasta i gminy Krapkowice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji  do  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.   

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest wskazanie sześciu kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 stycznia 2015 roku.
Termin zakończenia konsultacji: 12 lutego 2015 roku do godz. 14.00.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze.

Forma konsultacji:
Konsultacje zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu formularza ankietowego. Formularz ankietowy jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, parter, pokój nr 19 oraz w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. Formularz ankietowy jest również dostępny w Biuletynie Informacji  Publicznej www.bip.krapkowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu www.krapkowice.pl. Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice lub w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. Wypełniony formularz może być również przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@ krapkowice.pl.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Oświaty i  Kultury – Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, tel. 77 44 66 883,
77 44 66 872.

Załączniki:

Zarządzenie 65-2015.pdf

Ogloszenie o konsultacjach społecznych.pdf

Formularz konsultacji.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Myśluk
Data wytworzenia: 2015-01-27
Data udostępnienia: 2015-01-27

 

 

 

 


OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015”
.

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015” stanowiący akt prawa miejscowego.

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015”. 

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 15 stycznia 2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 30 stycznia 2015 r. do godz. 14:00.

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 15 stycznia 2015r. do 30 stycznia 2015r. do godz. 14:00.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17.
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice.


Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805, 77 44 66 864.
Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, II piętro, pokój 37).

Załączniki:

Zarządzenie 49-2015.pdf

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015.pdf

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf

FORMULARZ KONSULTACJI.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2015-01-14
Data udostępnienia: 2015-01-14