Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne 2016

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”.


Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017” stanowiący akt prawa miejscowego. Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”.

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 18 stycznia 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji: 08 lutego 2017 r. do godz. 15:30.

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 18 stycznia 2017 r. do 08 lutego 2017 r. do godz. 15:30.
Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17.
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Krapkowice. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805. Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, parter, pokój 18).

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 542/2017.pdf

załącznik nr 1 Program opieki na 2017 rok.pdf

Załącznik nr 2 ogłosznie o konsultacjach.pdf

załącznik nr 3 formularz konsultacji.pdf

załącznik nr 3 formularz konsultacji.doc

Opublikowano dnia 17.01.2017 r.


Ogłoszenie

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”.

Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 grudnia 2016 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 16 stycznia 2017 r. do godz.17:00.

Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektronicznej
i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać
na „formularzu konsultacji" w terminie od 27 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r.
do godz.17:00.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 806.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Do pobrania:

projekt uchwał - zmiana PGN.pdf
załącznik nr 2 do zarz. dot. konsultacji PGN - ogłoszenie.doc
Zarządzenie Nr 511-2016.pdf
załącznik nr 3 do zarz. dot. konsultacji PGN - formularz.doc
załącznik nr 3 do zarz. dot. konsultacji PGN - formularz.pdf
załącznik nr 2 do zarz. dot. konsultacji PGN - ogłoszenie.pdf
 

Opublikowano dnia 23-12-2016


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 10 października 2016 r. do 28 października 2016 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki wpłynął jeden wypełniony formularz od organizacji pozarządowych (stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania):

  1. Caritas Diecezji Opolskiej

 

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

Lp.

Podmiot zgłaszający

uwagę/ opinię

Wskazany zapis
w projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja
o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

 

 

-

 

 

Nie wniesiono uwag do projektu programu współpracy. Uwaga dotyczyła zwiększenia kwoty dotacji na organizację usług opiekuńczo-zdrowotnych.

Planowane
jest utrzymanie
na dotychczasowym poziomie kwoty dotacji przyznawanej
w ramach konkursu
w zakresie pomocy społecznej.

Załączniki:
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf
Formularz konsultacji Caritas Diecezji Opolskiej.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2016-10-10
Data udostępnienia: 2016-10-10

 

 

 

 


INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Chorągiew Opolską ZHP na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

  

Chorągiew Opolska ZHP w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Wrocławska przygoda”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 14 listopada 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Chorągwi Opolskiej ZHP podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Chorągiew Opolską ZHP”).

Załączniki:
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
Oferta Chorągwi Opolskiej ZHP.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2016-11-07
Data udostępnienia: 2016-11-07

 

 

 

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC
Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 r. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „ Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

 

Przedmiot konsultacji:
Roczny „Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.”

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących rocznego „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Termin konsultacji:
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 10 października 2016 r.
- Termin zakończenia konsultacji: 28 października 2016 r. do godz. 14:00

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 10 października 2016 r. do 28 października 2016 r.           

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, Tel. 77 44 66 822,

Załączniki:
Zarządzenie nr 475.2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 10 października 2016 r.pdf
Projekt Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.pdf
Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
Formularz konsultacji.doc

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2016-10-10
Data udostępnienia: 2016-10-10

 

 

 

 


INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 

Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Wyjazd edukacyjny”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 10 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice”).

Załączniki:
Oferta Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2016-10-05
Data udostępnienia: 2016-10-05

 

 

 

 


INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Rozwój tenisa stołowego” Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Ludowego Zespołu Sportowego w Żywocicach podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach”).

Załączniki:
Oferta Ludowego Zespołu Sportowego w Żywocicach.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2016-09-27
Data udostępnienia: 2016-09-27

 

 

 

 


OBWIESZCZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023”

Burmistrz Krapkowic informuje o przystąpieniu do opracowania projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023”, który jest dokumentem mającym na celu odpowiednie zarządzanie procesem wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446), Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXIII/383/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 09.12.2013 r. poz. 2748), zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

 

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura

zawiadamia o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023”.

 

1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 17.08.2016 r. do 07.09.2016 r. do godz. 15:30.

2. W podanym wyżej terminie istnieje możliwość wglądu do dokumentów w sprawie, jak również zapoznania się z ich treścią:

3. Uwagi i wnioski do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023” będzie można składać w czasie trwania konsultacji społecznych, tj. od 17.08.2016 r. do 07.09.2016 r. do godz. 15:30 za pośrednictwem:

  • osobiście lub pocztą w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag/wniosków na adres:Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17,  47-303 Krapkowice, fax. 077/44 66 888,
  • w formie elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag/wniosków bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:
  • do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu zgłaszania uwag/wniosków (za wyjątkiem uwag i/lub wniosków zgłoszonych ustnie do protokołu) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia (liczyć się będzie data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach).

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Burmistrz Krapkowic z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

5. Burmistrz Krapkowic wystąpił również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu uzyskania niezbędnych decyzji w zakresie uczestnictwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania stosownych opinii i uzgodnień dla projektu dokumentu.

W piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (WOOŚ.411.2.79.2016.AW)  z dnia 12.07.2016r. oraz w piśmie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (NZ.9022.1.157.2016.ET) z dnia 18.07.2016r. udzielono zgodnej odpowiedzi, iż Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – kopie pism w/w organów stanowią załącznik do niniejszego obwieszczenia i zostały załączone do obwieszczenia zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Krapkowice oraz w siedzibie Gminy Krapkowice tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, pok. 13, w godzinach pracy urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.

6. Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Krapkowice,
- ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, II budynek na parterze,
- ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu całej Gminy.

7. Na podstawie umowy z Gminą Krapkowice nr PiRG.032.1.2016 opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023” zajmuje się ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole.

 

Załączniki:

1. Projekt dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023”

2. Formularz zgłaszania uwag

3. Uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

4. Opinia Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

                                                                                                                                         

                                                              Podpisał
Z up. Burmistrz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

     /-/ Romuald Haraf
 

Załączniki:
Obwieszczenie.pdf
Zarządzenie nr 459-2016 Burmistrza Krapkowic.pdf
Załącznik nr 1 do Obwieszczenia - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023.pdf
Załacznik nr 2 do Obwieszczenia - Formularz zgłaszania uwag-wniosków wersja edytowalna.docx
Załącznik nr 2 do Obwieszczenia - Formularz zgłaszania uwag-wniosków.pdf
Załącznik nr 3 do Obwieszczenia - Uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.pdf
Załacznik nr 4 do Obwieszczenia - Opinia Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.pdf


INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fit&Healthy Krapkowice na realizację zadania publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizyczne.

Stowarzyszenie Fit&Healthy Krapkowice w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: wpierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Treningi pod chmurką” Zadanie będzie realizowane w okresie od 22 sierpnia 2016 r. do 09 listopada 2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Fit&Healthy Krapkowice podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fit&Healthy Krapkowice”).

Załączniki:
Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
Oferta Stowarzyszenia Fit and Healthy Krapkowice.pdf
Wyniki ogłoszenia oferty Stowarzyszenie Fit&Healthy Krapkowice po 7 dniach.pdf.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2016-08-22
Data udostępnienia: 2016-08-22

 

 

 

 


INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Animatorów „Opolski Senior” na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Stowarzyszenie Animatorów „Opolski Senior” w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Razem Lepiej” II integracja seniorów z miejscowości Kórnica i Nowy Dwór”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 maja 2016 r. do 31 lipca 2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Animatorów „Opolski Senior” podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Animatorów „Opolski Senior”).

Załączniki:

Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
Oferta Stowarzyszenia Animatorów Opolski Senior.pdf
Wyniki ogłoszenia oferty Stowarzyszenie Opolski Senior po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2016-04-28
Data udostępnienia: 2016-04-28

 

 

 

 


 

  

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016”

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016”.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 25 stycznia 2016 r. do 08 lutego 2016 r. do godz. 17:00.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Sprawozdanie z konsultacji.pdf

Opracowała: A. Sarnowska – Zastępca Naczelnika Wydziału GGROGŁOSZENIE
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016”.

 

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016” stanowiący akt prawa miejscowego.

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016”.

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 25 stycznia 2016 r.
Termin zakończenia konsultacji: 08 lutego 2016 r. do godz. 17:00.
 

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 25 stycznia 2016r. do 08 lutego 2016r. do godz. 17:00.
Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17.
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805, 77 44 66 864.
Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, II piętro, pokój 37).

Załączniki:
Zarządzenie 324-2016.pdf
Załącznik nr 1 – Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.doc
Załącznik nr 2 – ogłoszenie o konsultacjach.doc
Załącznik nr 3 – formularz konsultacji.doc